7 gode grunner til at du bør søke Junior Consulting!

Tiden er inne for å ansette nye, kloke hoder i Junior Consulting, og med syv korte punkter skal jeg prøve å fortelle om mine erfaringer i selskapet og hva man sitter igjen med som studentkonsulent.

Marius Engan Kran
Jan 27 · 3 min read

Før du leser igjennom listen, kan det være greit å vite hvem som faktisk skriver denne listen. Jeg heter Marius, er 4. årsstudent på Indøk og jeg har vært ansatt i Junior Consulting i et drøyt år. Her er jeg en del av strategiavdelingen, og har hittil jobbet med en rekke ulike prosjekter innen Fintech, forskning og utdanning.


Junior består rett og slett av en samling eksepsjonelt bra mennesker. Du finner så mange hyggelige, interessante og eksentriske mennesker som man liker å være sammen med. Det er ikke altfor objektivt dette — men, du kommer ikke til å bli skuffet når du får møte folkene i selskapet!

Studenter fra en rekke linjer på NTNU er ansatt i Junior. Dette gjør at jeg hittil på alle mine prosjekter har jobbet tett med studenter fra en rekke linjer, alt fra design og bygg til psykologistudenter. Vi er et selskap som tror på tverrfaglighet og evnen til å utfordre og vi lykkes på grunn av samarbeidet mellom alle de dyktige menneskene. Vi har tillit til og er villige til å lære av hverandres kompetanse slik at vi sammen utarbeider de beste løsningene for våre kunder.

En stilling i Junior Consulting er en deltidsjobb, som vil si at alle ansatte får betalt for arbeidet vi utfører. Som ansatt får du lære hvordan nye kunder innhentes, forhandling av kontrakter og avtaler gjøres, samt tidlig få muligheten til å lede prosjekter, hvis man har et ønske om det.

Som konsulent i JrC jobber man ikke bare på prosjekt hos kunde. Alle bidrar også til utviklingen av selskapet, innen alt fra interne systemer, nettside til branding og salg. Selv har jeg lært masse gjennom rollen som SoMe-ansvarlig, et fagfelt jeg ikke hadde jobbet med før jeg ble ansatt i JrC.

Målet er at alle de ansatte skal være med å bygge opp Junior, enten gjennom utforming av markedsføringsplaner, mindre strategier eller utvidelse til nye fagområder.

Du vil raskt få muligheten til å jobbe med problemer og utfordringer hos kundene som ofte ligger flere års arbeidserfaring frem i tid. Dette gir verdifull innsikt inn i næringslivet som videre bidrar til et stort læringsutbytte for deg som konsulent.

For å imøtekomme omfattende krav og levere kvaliteten vi ønsker til kundene, får alle ansatte mulighet til å delta på internkursing. Dette gjennomføres både av aktører fra næringslivet, samt av våre egne ansatte. Forrige semester deltok jeg selv på salgskurs i regi av to tidligere Partnere i selskapet og kursing i Tjenestedesign i regi av PWC i sine Trondheimskontorer. Dette brukte jeg kort tid etter et av prosjektene jeg jobber med!

Som DN skrev i sin artikkel for halvannet år siden, kan en en stilling i selskapet være et springbrett til de beste jobbene. En deltidsjobb i Junior Consulting er en utmerket måte å komme et lite skritt nærmere drømmejobben etter studiene. Det er summen av alle de gode tingene som jeg nevner tidligere som bidrar nettopp til dette. Du lærer utrolig mye og knytter kontakter som du tar med deg også etter endt studie!

Ta gjerne en kikk på artikkelen over!


Junior Consulting

Kreativ problemløsning

Marius Engan Kran

Written by

Junior Consulting

Kreativ problemløsning

More From Medium

More on Kunnskapsdeling from Junior Consulting

More on Kunnskapsdeling from Junior Consulting

Rutiner, utfordringer og muligheter i den nye arbeidshverdagen

More on Internt from Junior Consulting

More on Internt from Junior Consulting

Nok et spennende høstsemester!

More on Internt from Junior Consulting

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade