10 conclusions del ple sobre el pla urbanístic Vessants 2

Isaac Salvatierra
Jul 28, 2018 · 3 min read
Foto: Sergi Alcázar

1. Cap grup sabia què estava votant en el ple del 9 de gener en què el PSC activa la modificació del pla parcial per permetre que tots els cotxes dels nous pisos socials accedeixin únicament pels carrers del nucli urbà.

2. Es constata que el PSC va amagar informació als grups i als veïns. Havien d’haver explicat que es feien els pisos socials però no els carrers de Vessants 2 i que, per tant, no hi hauria connexió per dalt amb el vial de Vessants que enllaça amb la B-20.

3. El PSC no va fer l’estudi de mobilitat que exigeix la llei abans d’iniciar els tràmits.

4. Si els grups no sabien què votaven al gener per manca d’informació, el PSC està obligat a iniciar la modificació del pla parcial des de zero.

5. Ahir CiU va donar suport a la proposta que vam presentar Junts, ERC i CUP. El PP s’hi va abstenir. Raó de més per mirar-ho bé de nou i tornar a començar.

6. El paper de CiU és complicat perquè es fa difícil de creure que el regidor Galzeran (membre de la junta de compensació del pla parcial) no sapigués els objectius del PSC d’activar un pla parcial sense carrers.

7. Tots estem d’acord que cal habitatge social. El que reclamem és que es facin bé les coses. Que les presses electorals no comportin un caos de trànsit al barri.

8. La regidora va explicar que és probable que els promotors privats construeixin aviat. Doncs raó de més per deixar el pla com està i no generar un problema afegit de trànsit als veïns del barri.

9. Cal una reforma a fons de l’Ajuntament. Aquestes coses no haurien de passar. Cal un canvi cultural en els procediments: més transparència, més honestedat, més diàleg. Hem d’avançar cap a una democràcia deliberativa. I canviar la gestió rutinària per la gestió eficient.

10. Tenim un poble extraordinari. Ahir es va demostrar al ple. Tots junts recuperarem la institució al servei de la gent. No defallim. Ja queda menys.

Propers passos: ens adreçarem a la Generalitat per fer constar el posicionament del ple municipal en la votació de la proposta d’ahir per tornar a estudiar el pla.

SOLUCIONS:

  • Avaluem l’impacte en la mobilitat amb l’informe que detemina la llei.
  • Una de les funcions del Consell Assessor d’Urbanisme és elaborar informes. Doncs aprofitem que l’hem constituït i elaborem un informe amb calma i estudiem totes les opcions possibles.
  • Fem el possible per construir els carrers i connectar la nova urbanització amb Vessants i la B-20, evitant el nucli urbà. Això vol dir negociar amb la junta de compensació.
  • Fem un projecte sostenible, amb visió a mitjà i llarg termini.
  • Quina Tiana volem deixar als nostres fills? Pensem en ells també. No fem un bunyol per arribar a les eleccions.
  • És necessari construir el vial de sortida del Camí de Can Besora que connecta amb els Vessants i el Camí dels Francesos. Si cal, amb una obra d’urbanització anticipada, a compte de l’Ajuntament.
  • Avaluem la proposta de constuir els pisos socials en dues fases. Deixar per una segona fase les parcel·les afectades per la modificació.

Aquí podeu llegir la meva intervenció al ple.

I aquí llegir la proposta aprovada.

Junts Tiana

L’espai d’opinió de Junts Tiana

Isaac Salvatierra

Written by

Periodista. http://isaacsalvatierra.cat/

Junts Tiana

L’espai d’opinió de Junts Tiana

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade