11 mesures del programa de Junts per Tiana per garantir habitatge assequible

Isaac Salvatierra
May 14, 2019 · 3 min read

Un recull de les mesures d’habitatge del programa electoral de Junts per Tiana

Image for post
Image for post

MÉS HABITATGE ASSEQUIBLE DE LLOGUER

1. Actualitzar el Pla local d’habitatge per garantir més habitatge social i assequible de lloguer en les noves promocions de pisos al poble.

2. Crear l’Oficina Local d’Habitatge dins l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

3. Impulsar una modificació del PGM perquè totes les actuacions edificatòries destinades a habitatge plurifamiliar, siguin obra nova o gran rehabilitació en edificis preexistents, i sempre que el sostre urbanístic sigui superior a 600m2, hagin de destinar almenys el 30% d’aquest sostre a habitatges de lloguer social. Establir les vies perquè l’Ajuntament i/o les entitats del tercer sector participin en la seva gestió. Sol·licitar a l’AMB un estudi de viabilitat per implementar aquesta mesura de manera conjunta a tots els municipis de l’AMB, amb homogeneïtat de criteris per tal d’adaptar la mesures a les condicions particulars de cada municipi, sense perjudici de les accions que pugui fer l’Ajuntament de Tiana en funció de les seves competències.

4. Instar el Govern de la Generalitat perquè impulsi mesures decidides de suport econòmic als operadors públics d’habitatge per a la construcció d’habitatge públic de lloguer a Tiana, en concertació amb l’Ajuntament.

5. Negociar augmentar el benefici públic en les operacions urbanístiques pendents d’execució, aprofitant millor les cessions de sòl i sostre i les reserves d’equipament i d’habitatge protegit.

EVITAR EL FRAU EN L’ADJUDICACIÓ DE PISOS

6. Màxima transparència en l’elaboració de les llistes de les persones sol·licitants i màxima informació sobre el procediment d’adjudicació.

7. Millorar el seguiment un cop adjudicats els habitatges socials per garantir l’interès general.

LLUITAR CONTRA ELS PISOS BUITS DELS GRANS PROPIETARIS

8. Reclamar al Govern de la Generalitat que impulsi un conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Tiana, a on se li delegui, amb recursos, les tasques d’inspecció i control de l’impost de pisos buits, així com la capacitat sancionadora que emana de la Llei de l’habitatge del 2007.

9. Mediar amb els grans propietaris, en col·laboració amb altres administracions, perquè cedeixin habitatge buit a preus taxats, a canvi de la seva rehabilitació (si s’escau) i amb garantia de cobrament de la renda, a una borsa de lloguer assequible gestionada per l’Oficina Local d’Habitatge.

GARANTIR QUE NINGÚ ES QUEDI SENSE SOSTRE

10. Impulsar un pla local per evitar desnonaments per causes sobrevingudes.

11. Garantir el dret al reallotjament públic, digne i estable en cas de pèrdua de l’habitatge. Defensa de la llei 24/201 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

Image for post
Image for post

Junts Tiana

L’espai d’opinió de Junts Tiana

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store