34 mesures de Junts per Tiana per impulsar l’energia verda

Isaac Salvatierra
May 23, 2019 · 5 min read

Recull de les propostes sobre transició energètica del programa electoral de Junts per Tiana

Image for post
Image for post

IMPULS A L’ENERGIA VERDA

  1. Donar un impuls decidit cap als objectius de la Unió Europea per l’any 2030 amb el compromís de reduir les emissions de CO2 en més del 40 per cent per a 2030 i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant la redacció i desplegament del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Canvi Climàtic (PAESC) de Tiana, tal com es va comprometre el ple municipal el setembre del 2016. Cal impulsar campanyes de comunicació per fomentar la reducció del consum energètic. La UE també defineix com a política imprescindible la democratització de l’energia; que la ciutadania pugui generar la seva pròpia energia, emmagatzemar-la i compartir o vendre-la al sistema elèctric. En aquest sentit, cal impulsar campanyes de comunicació per fomentar l’autoconsum d’energia elèctrica mitjançant instal·lacions d’energia solar. Elaborar un informe bianual per a l’avaluació, control i verificació dels objectius.
  2. Revisar l’ordenança d’edificació sostenible de Tiana i estudiar incloure l’obligació de disposar d’instal·lacions fotovoltaiques per a edificis nous o grans rehabilitacions.
  3. Revisar les ordenances fiscals per fomentar instal·lacions d’energia solar d’excel·lència i per promocionar l’autoconsum.
  4. Impulsar campanyes de sensibilització a la ciutadania i a les empreses i comerços del poble de les bonificacions fiscals existents i els avantatges que comporten. L’Ajuntament de Tiana bonifica en un 30% l’IBI i en un 95% l’impost sobre construccions (ICIO) per la instal·lació d’energia solar (tèrmica o fotovoltaica) per sobre dels requisits que exigeix la normativa vigent. Cal difondre millor aquestes bonificacions i cal fer més fàcils els tràmits perquè augmenti la sol·licitud de bonificacions, actualment molt baixa.
  5. Fomentar la instal·lació de dissipadors d’energia per gravetat o altres mecanismes no elèctrics que assegurin la durabilitat i el bon funcionament a llarg termini de les instal·lacions solars tèrmiques.
  6. Promoure cobertes fotovoltaiques participades amb la ciutadania i col·lectius locals per fomentar l’autoconsum i l’autoconsum compartit.
  7. Impulsar dinàmiques de participació creuada entre diferents agents per assegurar la consecució dels projectes d’autoconsum publico-privats.
  8. Augmentar les campanyes de sensibilització amb un nou impuls a la Setmana de l’Energia.

A les llars

9. Impulsar el projecte Llars verdes amb tallers comunitaris d’eficiència energètica i per ajudar a reduir la factura elèctrica.

A les empreses i comerços

10. Oferir assessorament i una auditoria energètica a mida gratuïta. Ens inspirarem en el projecte Rubí Brilla de l’Ajuntament de Rubí, un referent nacional i internacional en l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en entorns industrials, comercials i domèstics.

A l’escola

11. Promoure la participació activa de les escoles públiques i l’institut en el programa europeu Euronet 50/50.

A l’Ajuntament

12. Seguir avançant en la reducció del consum elèctric dels edificis i equipaments municipals. El 2018, el consum elèctric de les dependències municipals va ser de 481.420 kWh. El 2017, de 521.105 kWh.

13. Elaborar un mapa local de potencial energètic renovable, amb l’objectiu de treure més partit de l’aprofitament solar, especialment a les teulades dels edificis i equipaments municipals.

14. Incloure clàusules exigint el 100% d’energia renovable en la licitació de subministrament elèctric global de l’Ajuntament.

15. Completar progressivament la renovació de tots els sistemes d’enllumenat públic i dels edificis municipals.

16. Millorar el sistema de climatització dels equipaments municipals per millorar-ne l’eficiència energètica.

17. Negociar amb les distribuïdores la propietat de les dades dels comptadors que en aquest moment estan sota control únicament de la distribuïdora. Les dades que aporten podrien ser horàries i instantànies, permetent reduir el cost innecessari dels sistemes de monitoratge addicionals als punts de subministrament públics.

Impuls als vehicles elèctrics

18. Mantenir i promoure les bonificacions a l’impost de circulació IVTM a vehicles eficients i augmentar-ne la promoció.

19. Crear punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

20. Substituir progressivament el parc de vehicles municipals per vehicles elèctrics.

21. Impulsar l’ús del cotxe compartit a través del web municipal.

22. Estudiar sistemes de carsharing amb la flota de vehicles municipals.

PROMOURE L’ECONOMIA CIRCULAR

23. Promoure la producció de béns i serveis de manera sostenible, reduint-ne el consum, el temps, les fonts d’energia i els residus, amb un pla local que impliqui els veïns i veïnes, les empreses i les botigues. Avançar cap a una economia circular en què tot residu pugui ser transformat en matèria primera.

24. Donar suport a projectes d’innovació social, inspirats en models sostenibles com les transition towns. Posar a disposició de persones i associacions recursos per al desenvolupament d’iniciatives d’intercanvi i consum col·laboratiu. Impulsar l’intercanvi de productes de segona mà i la reparació i reciclatge d’objectes antics. Impulsar la creació d’un banc del temps.

25. Estudiar modificar la taxa d’escombraries seguint criteris del pagament per generació per afavorir la reducció i el reciclatge de residus.

26. Reimpulsar la recollida selectiva porta a porta amb una campanya específica amb l’ajuda de les entitats i els centres educatius, en el marc del poble educador. Reenfocar la tecnologia del xip en la recollida selectiva: fer servir la informació que proporciona per premiar les famílies que més reciclin, per exemple a través del joc (gamificació).

27. Promoure la producció de compost amb les restes de les explotacions agrícoles, jardins particulars, centres escolars…

28. Estudiar la producció de carbó vegetal resultat de la poda i aclarida d’alzines, roures, bruc i arboç del terme municipal. Fomentar la creació d’una empresa o cooperativa de joves que ho puguin impulsar.

29. Impulsar el reciclatge de l’oli de cuina.

30. Avançar cap a l’administració electrònica i una progressiva reducció de l’ús del paper com a canal de difusió i informació de l’activitat municipal.

UNA NOVA CULTURA DE L’AIGUA

31. L’aigua és una patrimoni col·lectiu que cal protegir de cara a les futures generacions. La demanda cal gestionar-la de manera eficient i l’ús ha de ser equitatiu. Sota aquests principis, cal elaborar un pla municipal de l’ús de l’aigua amb l’objectiu de promoure la reutilització d’aigües o l’aprofitament d’aigua de l’aqüífer.

32. Complir el mandat del ple municipal i crear una comissió tècnica per analitzar els pros i contres del model de gestió (públic i privat) del cicle integral de l’aigua per garantir que el servei d’aigua potable serà millor i més barat per als consumidors a partir de l’any 2023, quan acaba l’actual contracte de gestió del servei.

33. Revisar la xarxa de clavegueres i extremar els controls de qualitat de l’aigua.

34. Fomentar l’estalvi i la instal·lació d’aparells reductors del consum d’aigua interior (aixetes, dutxes i inodors) i exterior (jardins i piscines). Sensibilitzar per fer jardins de baixa demanda hídrica.

Junts Tiana

L’espai d’opinió de Junts Tiana

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store