37 mesures de Junts per Tiana per tornar a ser el referent cultural que havíem estat

Isaac Salvatierra
May 21, 2019 · 5 min read

Recull de mesures sobre cultura del programa electoral de Junts per Tiana

Image for post
Image for post

IMPULSAR UNA CULTURA POPULAR, CREATIVA I DINÀMICA QUE SIGUI EL PAL DE PALLER DEL POBLE EDUCADOR I EL POBLE VIU

 1. Impulsar un nou model cultural popular, coherent, exigent, de llarg recorregut, que estimuli la creació, la formació i la professionalització, a partir d’una nova relació en xarxa entre l’Ajuntament, els artistes i les artistes locals i les entitats, que fomenti la cogestió d’espais i activitats.
 2. Facilitar que la ciutadania, els i les artistes i les entitats tinguin veu als espais de presa de decisió reformulant i apoderant el Consell de Cultura.
 3. Crear el distintiu Tiana Art i Cultura, amb una oferta atractiva, equilibrada i singular, que promogui la fidelització, amb una targeta de soci o sòcia amb descomptes als espectacles.
 4. Crear un grup de programació amb col·laboració amb professionals i entitats del poble per donar qualitat i coherència a la programació cultural.
 5. Impulsar un programa estable d’espectacles i concerts de petit format.
 6. Millorar la coordinació de la programació de les entitats: implicar-les en la planificació del calendari de la programació estable i del cicle festiu.
 7. Augmentar la programació cultural infantil i familiar i millorar-ne la difusió.
 8. Ampliar el suport a la Festa dels Racons.
 9. Crear un programa estable d’exposicions monogràfiques, amb un cicle de debats associat.
 10. Recuperar la Mostra d’Art, com a observatori i punt de trobada anual de la cultura.
 11. Recuperar el circ a Tiana. Ampliar el Dia del Circ i valorar la possibilitat de recuperar el festival 1, 2, 3 Pallasso.
 12. Recuperar el cinema a Tiana amb cicles temàtics i cinefòrums a la Sala Albéniz.
 13. Incorporar Tiana al programa Liceu a la fresca.
 14. Recordar i posar en valor el vincle d’Isaac Albéniz amb el poble amb un concert biennal.
 15. Mantenir el suport al Festival de Música Antiga Tiana Antica.
 16. Oferir el poble per acollir actuacions puntuals de cicles i festivals d’àmbit metropolità.
 17. Canviar procediments administratius per una gestió de la cultura més àgil, flexible i transparent.
Image for post
Image for post

CREAR UN PROGRAMA DE RESIDÈNCIES CULTURALS ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

18. Promoure Tiana com a espai d’assaig per a companyies i joves creadors i creadores, a canvi d’actuacions.

19. Promoure el talent local. Facilitar l’activitat dels i les artistes i creadores locals cedint-los espais municipals i ajudant-los a gestionar subvencions d’altres administracions.

20. Gestionar de manera més eficient la cessió dels espais als col·lectius que ho demanin.

MILLORAR ELS EQUIPAMENTS CULTURALS I RECUPERAR EL CARRER COM A ESPAI DE CREACIÓ

21. Dotar la Sala Albéniz de l’equipament i el sistema de climatització necessaris per convertir-la en un teatre municipal. Renovar el reglament d’ús. Els ingressos que generi el lloguer de la sala han de revertir en inversions de millora a l’equipament.

22. Reformar la sala d’exposicions i la sala Sant Jordi per convertir-los en espais polivalents de debò.

23. Acabar les obres de rehabilitació de Can Riera i convertir-lo en un espai cultural polivalent vinculat a noves formes de creació.

24. Promoure l’Escorxador com a espai d’assaig musical, connectat a l’Escola de Música i Dansa, dins el poble educador.

25. Recuperar l’ús de l’espai públic i els espais verds per a la creació artística. Tindrem present que qualsevol espai pot ser cultura i coneixement.

26. Promoure l’art al carrer en col·laboració amb els artistes locals potenciant el concurs d’intervenció artística Museu a Cel Obert.

27. Impulsar un pla de senyalització vertical a la via pública per indicar millor on estan situats els edificis del poble d’Art i Cultura.

DONAR UN IMPULS A LA FESTA MAJOR I AL CONJUNT DEL CICLE FESTIU

28. Obrir un procés participatiu per pensar entre tots i totes una nova Festa Major popular, genuïna, intensa, intergeneracional, participativa, segura i sense discriminacions.

29. Serem sensibles i imaginatius per millorar la resta del calendari tradicional, com el Carnestoltes, l’Aplec de l’Alegria, Sant Jordi, la Festa Major Petita, Sant Joan, Tots Sants i Nadal.

30. Donar un impuls a la cavalcada de Reis per fer-la més atractiva. Ampliar-ho a una setmana d’activitats infantils, com la fàbrica de joguines. Vincular la cavalcada a temes com la cura pel medi ambient o la solidaritat, en el marc del poble educador.

PROMOURE LA LECTURA COM A HÀBIT, FONT DE PLAER I APRENENTATGE

31. Augmentar els recursos a la biblioteca municipal, en connexió amb el poble educador i la vila d’art i cultura, per convertir-la en motor de l’activitat cultural i servei d’informació a la ciutadania, adaptada als consums i pràctiques culturals i a les tecnologies actuals. Estudiar una ampliació d’horaris.

32. Impulsar el pla lector municipal, obrint un procés de treball conjunt entre els diferents agents de la comunitat educativa que incideixen en la lectura. La competència lectora és la base per assolir coneixements, per formar una ciutadania compromesa i responsable, creativa, interessada en l’entorn i la cultura, i per ampliar la seva visió del món.

33. Augmentar els recursos a les biblioteques escolars.

34. Augmentar la difusió de les activitats de la biblioteca municipal.

35. Promocionar l’hora del conte i la resta d’activitats infantils de promoció de la lectura, dins el poble educador.

RECUPERAR I DIVULGAR EL LLEGAT DE LOLA ANGLADA

36. Divulgar l’obra i el pensament de Lola Anglada, la darrera dels clàssics il·lustradors de l’escola catalana de la preguerra, exponent dels valors republicans i feministes.

37. Reprendre les converses amb la Diputació de Barcelona per complir amb la voluntat de la il·lustradora d’exposar la seva obra en un museu. Revisar el pla d’usos ja existent del projecte de Museu de la Il·lustració Lola Anglada, com a centre cultural integrat en la vida artística i educadora del poble. Revisar la viabilitat del projecte, la ubicació i el format i obrir el debat a la participació ciutadana.

Junts Tiana

L’espai d’opinió de Junts Tiana

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store