40 mesures per fer de Tiana un poble educador

Isaac Salvatierra
May 13, 2019 · 6 min read

Un recull de les mesures d’educació del programa electoral de Junts per Tiana

Image for post
Image for post

GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS EDUCATIVES I D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

1. Reforçar l’educació infantil com una etapa educativa i no assistencial, i garantir-ne l’accés universal, augmentant els ajuts i baixant les quotes de l’escola bressol municipal per fer-les més equitatives, d’acord amb el sistema de tarifació social.

2. Dotar dels recursos necessaris els centres educatius de Tiana per tal que puguin afrontar l’atenció de tot l’alumnat. Donant suport a programes de diversificació curricular adreçats a la reducció del fracàs escolar. L’escola bressol municipal.

3. Revisar els protocols dels centres escolars de prevenció, detecció i actuació en els diversos tipus de violència.

4. Assegurar el servei de menjador, llibres, sortides, material escolar i activitats escolars a tots els infants, amb un sistema d’ajuts transparent i equitatiu. Impulsar mesures de socialització de llibres escolars i material escolar.

5. Garantir un menú escolar equilibrat i saludable de l’escola bressol i les escoles de primària, amb producte de proximitat.

6. Garantir alimentació saludable i assequible a l’alumnat de secundària a través d’un acord amb l’Espai Tiana del pavelló poliesportiu.

7. Estudiar una nova línia de beques ajut als estudis post-obligatoris.

8. Promoure la igualtat d’oportunitats educatives més enllà de l’escola donant suport a les associacions de famílies perquè organitzin activitats educatives extraescolars assequibles per a infants i adolescents.

9. Donar suport a les entitats de lleure educatiu en la difusió i el desenvolupament de les seves activitats, amb avantatges en l’accés i l’ús dels equipaments i els serveis públics.

10. Incrementar el suport a l’escola d’adults Timó i l’aula d’extensió universitària per garantir l’aprenentatge permanent i al llarg de la vida. Augmentar les beques per democratitzar-ne l’accés.

11. Recuperar el casal d’estiu municipal i promoure altres casals en altres èpoques de l’any.

12. Ampliar l’horari de la biblioteca en època d’exàmens per oferir un servei d’aula d’estudi universitària.

13. Millorar el control per evitar frau en les matriculacions escolars.

14. Elaborar un estudi de mobilitat específic per accedir a les escoles de primària, l’escola bressol i l’institut.

AMPLIAR L’INSTITUT I MILLORAR LA RESTA D’EDIFICIS ESCOLARS

15. Enllestir el projecte i executar les obres d’ampliació de l’institut Tiana. Crear una comissió de seguiment de les obres amb administracions, claustre de professors i famílies per garantir que el projecte satisfà les necessitats educatives, amb la màxima qualitat, i que les obres es fan amb la màxima seguretat, tenint en compte que es poden dur a terme coincidint amb el temps lectiu del centre.

16. Treballar perquè els i les joves de Tiana tinguin a l’abast les màximes ofertes formatives de secundària post-obligatòria. Vetllar pel compliment de l’ampliació de l’oferta educativa de l’institut i la seva articulació amb la zona.

17. Impulsar un pla de manteniment i millora continuada dels edificis, les instal·lacions esportives i els patis i jardins de les escoles públiques, l’Escola Municipal de Música i Dansa i l’escola d’adults.

FER DE TIANA UN POBLE EDUCADOR AL LLARG DE LA VIDA

18. Promoure el projecte Tiana, poble educador com a plataforma estable de treball en xarxa entre centres educatius, família, entitats del poble i serveis municipals per connectar el temps lectiu i el no lectiu, el formal, el no formal i l’informal. Un poble és educador en la mesura que és conscient que totes les seves polítiques públiques tenen una repercussió en els aprenentatges i en la formació d’actituds i valors dels seus veïns i veïnes.

19. Reestructurar i apoderar el Consell Municipal d’Educació (consell escolar municipal).

20. Garantir el dret d’infants i joves a expressar la seva opinió i que aquesta sigui escoltada.

21. Apoderar el Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents.

22. Augmentar el suport a les associacions de famílies.

23. Crear l’Espai Vincles, una ludoteca municipal, referent del joc educatiu i l’oci per a totes les edats. Un espai per compartir amb els veïns i veïnes de Tiana on es recuperin jocs, s’introdueixen noves tecnologies i les relacions humanes sense cap tipus d’exclusió. Impulsar programes intergeneracionals amb activitats compartides entre les escoles, el Consell d’Infants, el Consell d’Adolescents, l’escola d’adults, el casal de la gent gran o la residència d’avis.

24. Impulsar un projecte d’apoderament digital intergeneracional: joves i gent gran connectats per la tecnologia [Veure 4.4].

25. Crear una Escola Municipal de Famílies, un projecte d’acció comunitària amb activitats dirigides a tots els pares i mares del poble amb xerrades sobre temàtiques relacionades amb l’educació dels fills i filles.

26. Reimpulsar les jornades d’educació, punt de trobada anual de la comunitat educativa.

27. Fomentar la innovació educativa i la creativitat als centres educatius i als espais d’educació no formal.

28. Obrir un debat de poble, en el marc dels consells de participació ciutadana, per estudiar implementar nous serveis com l’Espai Familiar Municipal (un recurs en què famílies de diferents edats puguin estar acompanyades en la criança afectiva i positiva i puguin compartir aspectes que preocupen de la criança dels 0 als 18 anys) o un Centre Obert Municipal (que donaria resposta en horari de tardes i cap de setmana als infants de 3 a 12 anys, i en franja de migdia i tarda als adolescents de 12 a 18 anys).

29. Vincular el projecte educatiu de Tiana al poble verd, augmentant els recursos a l’educació ambiental, implicant l’alumnat en la cura i la gestió del seu entorn.

30. Vincular l’observatori astronòmic al poble educador amb una pla d’activitats educadores.

31. Vincular Ràdio Tiana a les escoles i l’institut amb projectes educatius.

32. Desenvolupar programes educatius dirigits a tot tipus de discriminació, com la discriminació per raó de sexe, edat, gènere, procedència, religió o condició social. Impulsar activitats d’educació emocional i afectiva, per tal de treballar la cultura de la pau i la gestió positiva dels conflictes. Promoure l’educació per a la justícia global, dins el programa Canviar l’escola per canviar el món.

33. Culminar i dotar de contingut el projecte d’agermanament amb la Tiana de Sardenya.

34. Impulsar una foto de família anual amb tots els nous tianencs i tianenques nascuts a la vila.

Image for post
Image for post

DEMOCRATITZAR L’ACCÉS A LA PRÀCTICA ARTÍSTICA

35. Garantir l’accés en igualtat d’oportunitats dels infants i persones adultes a l’Escola Municipal de Música i Dansa, mitjançant l’establiment de criteris d’accés condicionats a la renda i amb sistemes de tarifació social.

36. Crear un programa de pràctica musical en grup, mitjançant l’Escola Municipal de Música i Dansa i les dues escoles de primària, per tal de garantir el dret a l’accés i pràctica artística de tots els infants escolaritzats.

37. Garantir la creació d’un programa de pràctica musical en grup per a persones adultes i grans, també des de l’Escola Municipal però en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran i les iniciatives privades existents, per tal de democratitzar l’accés també en aquesta franja d’edat.

38. Estudiar ampliar els horaris del professorat de l’Escola Municipal de Música i Dansa per tal que puguin accedir a la franja horària de les escoles de primària i per facilitar l’accés a les persones adultes i grans.

39. Crear una orquestra intergeneracional municipal, aglutinant tots els projectes d’edats diferents.

40. Ampliar el suport a projectes de formació artística d’entitats del poble com la Societat Coral Joventut Tianenca o l’escola de teatre de l’Agrupació Artística del Casal.

Junts Tiana

L’espai d’opinió de Junts Tiana

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store