49 mesures de Junts per Tiana per donar suport a les entitats del poble

Isaac Salvatierra
May 23, 2019 · 8 min read

Recull de mesures d’impuls al poble viu i el poble educador del programa de Junts per Tiana

Image for post
Image for post

AUGMENTAR EL SUPORT A LES ENTITATS I GUANYAR LA CATEQUÍSTICA

  1. Donar suport a les entitats, motor imprescindible del poble viu. Creiem en l’associacionisme com a forma de fer xarxa entre els tianencs i les tianenques.
  2. Impulsar un nou model de cogestió social i cultural entre el teixit associatiu i l’Ajuntament, a partir del diàleg i el treball conjunt per augmentar el benefici social. Promoure una xarxa o Consell d’Entitats amb representació de cada entitat del poble, que faciliti l’autogestió, la comunicació amb l’Ajuntament, i que fomenti la cooperació i la coordinació entre les diferents entitats.
  3. Proporcionar espais de qualitat a les entitats que ho necessitin per tal de poder desenvolupar la seva tasca de manera efectiva.
  4. Reclamar l’ús a ple dret de la Catequística i reformar l’edifici perquè esdevingui un equipament destinat a les entitats del poble, obert a tothom, actiu i segur.
  5. Ampliar els mòduls del nou Cau per tal de poder donar resposta a les necessitats d’espai de les entitats. Millorar l’accés a peu que connecta amb el centre del poble.

RECUPERAR EL CASAL COM A ESPAI CÍVIC, OBERT A LA CULTURA

6. Reformar les instal·lacions del Casal per convertir-lo en un espai de cultura, punt de trobada de la Tiana viva. L’espai oferirà activitats per a totes les edats, de diverses disciplines, entenent que el coneixement i la curiositat ha d’estar a l’abast de tots i totes.

7. Endreçar el pati de les moreres i arreglar-lo. Donar-li l’esplendor que ha anat perdent al llarg dels anys i fer-hi el manteniment que es mereix.

8. Reformular el plec de condicions del Casal. L’oferta de restauració ha d’apostar pel producte local, a preus assequibles, a partir d’un model gastronòmic popular i de qualitat. El cànon del concessionari s’ha de destinar a inversions del propi local. Promoure una mateixa manera de fer en la resta de bars d’adjudicació municipal, en funció de les especificitats, per unificar el model de poble viu.

FER DE TIANA UN POBLE EDUCADOR AL LLARG DE LA VIDA

9. Promoure el projecte Tiana, poble educador com a plataforma estable de treball en xarxa entre centres educatius, família, entitats del poble i serveis municipals per connectar el temps lectiu i el no lectiu, el formal, el no formal i l’informal. Un poble és educador en la mesura que és conscient que totes les seves polítiques públiques tenen una repercussió en els aprenentatges i en la formació d’actituds i valors dels seus veïns i veïnes.

10. Augmentar el suport a les associacions de famílies.

11. Crear l’Espai Vincles, una ludoteca municipal, referent del joc educatiu i l’oci per a totes les edats. Un espai per compartir amb els veïns i veïnes de Tiana on es recuperin jocs, s’introdueixen noves tecnologies i les relacions humanes sense cap tipus d’exclusió. Impulsar programes intergeneracionals amb activitats compartides entre les escoles, el Consell d’Infants, el Consell d’Adolescents, l’escola d’adults, el casal de la gent gran o la residència d’avis.

12. Impulsar un projecte d’apoderament digital intergeneracional: joves i gent gran connectats per la tecnologia.

13. Crear una Escola Municipal de Famílies, un projecte d’acció comunitària amb activitats dirigides a tots els pares i mares del poble amb xerrades sobre temàtiques relacionades amb l’educació dels fills i filles.

14. Vincular l’observatori astronòmic al poble educador amb una pla d’activitats educadores.

15. Vincular Ràdio Tiana a les escoles i l’institut amb projectes educatius.

16. Desenvolupar programes educatius dirigits a tot tipus de discriminació, com la discriminació per raó de sexe, edat, gènere, procedència, religió o condició social. Impulsar activitats d’educació emocional i afectiva, per tal de treballar la cultura de la pau i la gestió positiva dels conflictes. Promoure l’educació per a la justícia global, dins el programa Canviar l’escola per canviar el món.

17. Culminar i dotar de contingut el projecte d’agermanament amb la Tiana de Sardenya.

18. Impulsar una foto de família anual amb tots els nous tianencs i tianenques nascuts a la vila.

IMPULSAR UNA CULTURA POPULAR, CREATIVA, CRÍTICA I DINÀMICA QUE SIGUI PAL DE PALLER DEL POBLE EDUCADOR I EL POBLE VIU

19. Impulsar un nou model cultural popular, coherent, exigent, de llarg recorregut, que estimuli la creació, la formació i la professionalització, a partir d’una nova relació en xarxa entre l’Ajuntament, els artistes i les artistes locals i les entitats, que fomenti la cogestió d’espais i activitats.

20. Facilitar que la ciutadania, els i les artistes i les entitats tinguin veu als espais de presa de decisió reformulant i apoderant el Consell de Cultura.

21. Crear el distintiu Tiana Art i Cultura, amb una oferta atractiva, equilibrada i singular, que promogui la fidelització, amb una targeta de soci o sòcia amb descomptes als espectacles.

22. Millorar la coordinació de la programació de les entitats: implicar-les en la planificació del calendari de la programació estable i del cicle festiu.

23. Ampliar el suport a la Festa dels Racons.

24. Crear un programa estable d’exposicions monogràfiques, amb un cicle de debats associat.

25. Recuperar la Mostra d’Art, com a observatori i punt de trobada anual de la cultura.

26. Recuperar el circ a Tiana. Ampliar el Dia del Circ i valorar la possibilitat de recuperar el festival 1, 2, 3 Pallasso.

27. Mantenir el suport al Festival de Música Antiga Tiana Antica.

28. Canviar procediments administratius per una gestió de la cultura més àgil, flexible i transparent.

PROMOURE LA PRÀCTICA ESPORTIVA

29. Donar suport i treballar amb les entitats i clubs esportius per promoure l’esport de base, cedint les instal·lacions municipals i els recursos necessaris. Fer més difusió de la participació dels clubs i els esportistes del poble a esdeveniments esportius.

30. Ajudar als clubs amb el material esportiu que necessitin.

31. Crear el Consell Municipal de l’Esport, com a plataforma estable de participació i gestió compartida, per implicar els clubs i entitats esportives en la definició del projecte esportiu del poble.

32. Reformar i fer el manteniment, l’ampliació i la millora de les instal·lacions esportives i els patis dels centres escolars que ho requereixin per fomentar l’esport de base a les escoles i a l’institut.

33. Consolidar i ampliar la política de patis oberts per obrir els equipaments esportius de les escoles fora de l’horari escolar.

34. Fomentar la pràctica de l’esport en família.

35. Donar el màxim suport a iniciatives com l’Enrucada o la Canicròs.

MILLORAR LES OPORTUNITATS EDUCATIVES, LABORALS, D’EMANCIPACIÓ I DE PARTICIPACIÓ ACTIVA DE LA JOVENTUT

36. Escoltar la joventut i acompanyar-la a través de programes d’ajuda, amb especial incidència en l’educació, la transició laboral, l’emancipació i la vida saludable. Millorar el treball transversal i la comunicació entre totes les regidories que fan actuacions per a joves per avançar cap a la seva autonomia, desenvolupament personal i participació.

37. Desplegar el Pla Local de Joventut de Tiana (2019–2023) aprovat pel ple municipal.

38. Impulsar la cogestió: apoderar els i les joves en la presa de decisions creant el Consell de Joventut, donant-los representació al Consell de la Vila i formant-los perquè facin aportacions en l’elaboració dels pressupostos participatius i en la programació de les activitats del poble.

GARANTIR UN ENVELLIMENT DIGNE I ACTIU I NORMALITZAR LA PRESÈNCIA DE LES PERSONES GRANS EN LES DIVERSES ESFERES DEL POBLE

39. Impulsar polítiques transversals per fer de Tiana un poble amic de les persones grans. Un poble on les persones grans es puguin implicar i siguin valorades i recolzades de manera activa. Impulsar accions que prioritzin la prevenció i la promoció de la salut de la gent gran. Apostar per polítiques de benestar i solidaritat que generin autonomia, no dependència.

40. Crear el Consell Municipal de la Gent Gran. Garantir el dret a participar de la gent gran i a implicar-se en les activitats del poble. La Llar de les Persones Grans és modèlica: donar tot el suport a les seves activitats.

41. Recuperar el dia de la vellesa, amb activitats intergeneracionals.

GENERAR ESPAIS DE PARTICIPACIÓ FORMALS I PÚBLICS QUE FOMENTIN LA COGESTIÓ I TINGUIN UNA INCIDÈNCIA REAL SOBRE L’AGENDA I ELS PROGRAMES DE GOVERN

42. Cal fer un pas decidit cap a una democràcia participativa. Ens cal un poble crític, exigent i participatiu. Hem d’incorporar la participació ciutadana a l’hora de definir les polítiques públiques i guiar la tasca del govern municipal. Hem d’anar avançant en una manera de governar des de la proximitat, aprofitant l’articulació del moviment associatiu i la ciutadania en general, en el procés de govern. Tenim el convenciment que amb més participació ciutadana, s’aconsegueix un millor mecanisme per assolir un govern més democràtic i per dissenyar polítiques públiques més perdurables i robustes al llarg del temps. L’administració deliberativa, al servei de la gent, s’ha de basar en el diàleg, la confiança, la mediació, i en l’intercanvi de perspectives i recursos, entre les diferents parts de l’administració i entre l’administració i el seu entorn. La cogestió és un model de presa de decisions horitzontal que fomenta la coresponsabilitat i la implicació activa de tots els agents. Una societat sana i madura és aquella que no delega la gestió de la governabilitat. Ans al contrari, és aquella que s’implica de forma activa en el control i la presa de decisions. Cal crear nous espais de participació formals i públics que tinguin una incidència real sobre l’agenda i els programes de govern i en una nova cultura democràtica per recuperar la confiança del ciutadà en la política i en les institucions. Per tot això, ens comprometem a aplicar un pla gradual per apoderar el poble i fomentar la participació ciutadana basat amb els següents punts:

Apoderem-nos: primera fase

43. Modificar el Reglament de Participació Ciutadana i el Reglament Orgànic Municipal. El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Tiana no s’ha modificat des de l’any 1997 i el Reglament de Participació Ciutadana des del 2005. Crear una comissió de treball específica per elaborar la proposta de modificació.

44. Apoderar els consells sectorials existents (Consell Escolar Municipal, Consell Assessor d’Urbanisme, Consell d’Igualtat, Consell de Medi Ambient, Consell de Cultura, Consell de Mitjans de Comunicació, Consell d’Infants, Consell d’Adolescents, Comissió de Patrimoni, Comissió de Festes) amb l’objectiu d’impulsar polítiques més participatives amb una incidència real sobre l’agenda i les polítiques públiques.

45. Crear els següents nous consells sectorials: Consell de Benestar Social, Consell de l’Esport, Consell de Joventut, Consell de la Gent Gran, Consell d’Entitats, Consell de Seguretat Ciutadana i Taula de Cooperació.

46. Fer audiències públiques periòdiques per retre comptes a la ciutadania.

47. Avançar cap a uns pressupostos participatius implicant la ciutadania a partir de la tasca dels consells sectorials. Els pressupostos participatius permeten la participació directa de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos públics en dos àmbits diferents. D’una banda, en la reflexió de necessitats, identificació de demandes i priorització dels pressupostos i de l’altra, en el seguiment de l’execució del pressupost i, per tant, en la rendició de comptes continuada per part dels equips de govern.

Apoderem-nos: segona fase

48. Un cop reestructurats i apoderats els consells existents i els de nova creació, impulsar la constitució del Consell de la Vila, consell de consells, principal òrgan de participació del poble, com ja preveu l’actual Reglament de Participació Ciutadana. Una segona cambra de facto, amb l’objectiu de debatre, emetre informes, promoure estudis i fer propostes sobre els grans temes del poble, en coordinació amb el ple municipal.

49. Assajar noves formes de participació i deliberació, com el vot per internet.

Junts Tiana

L’espai d’opinió de Junts Tiana

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store