7 mesures de Junts per Tiana pels drets LGTBI i per erradicar l’homofòbia

Isaac Salvatierra
May 14, 2019 · 2 min read

Un recull de les mesures per a la igualtat de tracte per al col·lectiu LGTBIQ del programa de Junts per Tiana

Image for post
Image for post
  1. Desenvolupar programes educatius dirigits a tot tipus de discriminació, inclosa la LGTBIQ.

Les mesures estan incloses a l’apartat 2.1 de Poble educador i 1.1 de Poble viu

Tiana és el primer municipi català en aprovar el 6 d’octubre del 2015 una moció en defensa del compliment de la Llei 11/2014 contra l’homofòbia. Amb aquests acords:

  1. Instar la Generalitat a implementar de forma eficaç i urgent l’article 12 de la Llei 11/2014 de 10 d’octubre, Llei contra la LGTBI+fòbia, en totes les escoles i instituts de Catalunya i, per tant, també a les de Tiana.

Junts Tiana

L’espai d’opinió de Junts Tiana

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store