9 accions del programa de Junts per Tiana per millorar el consultori local de salut

Isaac Salvatierra
May 15, 2019 · 2 min read

Recull de mesures sobre salut pública del programa electoral de Junts per Tiana

Image for post
Image for post

http://www.juntstiana.cat/serveis-publics/

Som gairebé 9.000 habitants i necessitem uns serveis de qualitat a mida. El consultori mèdic local de Tiana manté els serveis de fa 17 anys, quan al poble hi havia 6.000 habitants. Té la consideració de consultori rural i l’aforament del centre és de només 70 persones. Necessitem més prestacions i millorar serveis com el de pediatria.

AUGMENTAR LA PROMOCIÓ DE LA SALUT

7. Engegar un Pla Municipal de Salut Pública, que impliqui totes les regidories, vinculat amb el poble educador, a partir de tallers i campanyes de sensibilització.

8. Treballar aspectes de millora de la salut com l’obesitat infantil, la dieta mediterrània a les escoles, l’activitat física o prevenir les drogaddiccions.

9. Promoure programes d’educació en la salut sexual i afectiva als centres escolars.

Junts Tiana

L’espai d’opinió de Junts Tiana

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store