9 mesures de Junts per Tiana sobre accessibilitat i voreres amples

Isaac Salvatierra
May 20, 2019 · 2 min read

Recull de mesures sobre accessibilitat al programa electoral de Junts per Tiana

Image for post
Image for post
  1. Fer un diagnòstic de l’accessibilitat al poble de Tiana en tots els àmbits d’ús públic municipals (equipaments, xarxes de comunicació i senyalització, voreres, transport) mitjançant d’un pla d’accessibilitat municipal. Els obstacles físics i virtuals no perjudiquen només un col·lectiu específic; perjudiquen el conjunt de la població. Cal entendre la condició d’accessibilitat com a útil per a les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn visual, auditiu i/o cognitiu, i especialment la gent gran, però també per a totes les persones que se’n poden arribar a beneficiar per l’evolució de la seva situació o de les seves capacitats al llarg de les diverses etapes de la vida.
  2. Impulsar un pla de voreres amples, plataformes úniques de vianants i vehicles, creant una partida pressupostària concreta per a l’accessibilitat, i buscar tota mena de subvencions públiques i privades. Cal facilitar l’accessibilitat de les persones amb discapacitat, persones grans o persones amb cadira de rodes, carros de la compra o cotxets, especialment i de manera prioritària en zones sensibles com el camí escolar.
  3. Impulsar polítiques i accions transversals per l’accessibilitat entre les àrees municipals, amb la implicació dels professionals que hi treballen i la participació de les entitats i de les persones amb discapacitat. Impulsar cursos de formació en accessibilitat amb exemples de bones pràctiques i d’ajustos raonables.
  4. Fomentar la contractació a l’Ajuntament de persones amb discapacitat, complint el 2% establert per la Llei.
  5. Vetllar perquè les obres i serveis als quals s’adjudiquen llicències municipals compleixen els criteris i les normatives legals d’accessibilitat, estatals i autonòmica.
  6. Incrementar els esforços, des d’un punt de vista formatiu, i també des d’un punt de vista pedagògic i publicitari, per a avançar cap al concepte d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom, dins el marc del poble educador, amb petites actuacions de cost baix.
  7. Donar suport a la promoció de l’associacionisme vinculat a la discapacitat.
  8. Garantir l’accessibilitat digital a totes les persones i, sobretot amb diversitat funcional. Cal que els formats de representació d’informació compleixin els estàndards i recomanacions quant a la representació d’informació per a persones amb capacitats diverses. Revisar l’accessibilitat al web municipal seguint les pautes del W3C per a complir amb WAI-AA en tot el web i WAI-AAA on sigui possible.
  9. Proposar un transport públic accessible, afavorint els desplaçaments a tots els veïns entre diverses zones del municipi de forta pendent, especialment per a gent gran i persones de mobilitat/comunicació severa i usuàries de cadira de rodes.

Junts Tiana

L’espai d’opinió de Junts Tiana

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store