El dret a l’habitatge i el deure de fer les coses ben fetes

Isaac Salvatierra
Oct 28, 2018 · 7 min read

Intervenció al ple del 8 de maig sobre Vessants 2

Amb la Cris Comas al Camí de Can Besora després de parlar amb els veïns.

Aquí podeu llegir la proposta aprovada amb els vots de PDeCAT-DC, Junts, ERC i CUP.

Tot el que envolta la modificació express del pla Vessants 2, perdonin que els digui, però és un escàndol.

En primer lloc.

L’Ajuntament s’ha saltat la llei en la tramitació express de la nova urbanització de Vessants 2.

No estem seguint ni l’esperit, ni la lletra de la legislació vigent sobre la tramitació, publicitat i participació en els processos de planejament urbanístic.

En la tramitació aquest Ajuntament s’ha saltat:

 • La Llei d’Urbanisme,
 • El reglament de la Llei d’Urbanisme
 • La Llei de Mobilitat
 • I el decret que regula com es fan els plans de mobilitat.

No havíem quedat que aquest Ajuntament no podia posar en perill el secretari municipal, ni els seus funcionaris? No ens van dir això les setmanes prèvies a l’1 d’octubre? Que, per cert, cap secretari municipal, ni cap funcionari està sent investigat per cedir les claus per obrir col·legis i deixar votar. No havíem quedat que la Constitució era sagrada i havíem de seguir les lleis? Doncs aquí s’hi han lluït.

No hem respectat ni la llei, ni els temps de la política.

Han seguit el modus operandi d’aprovació de plans urbanístics dels anys foscos de la corrupció, dels sobres, de gent fent l’egipci.

A corre cuita, de manera barroera, passa que t’he vist. Zero transparència. Zero informació a la ciutadania, més enllà de l’exposició pública insuficient. Intentant fer passar gat per llebre.

Recordo: la transparència és la principal mesura anti-corrupció. Com menys transparència més ombra de dubte sobre una administració i els seus servidors públics.

I és que: ens van amagar informació.

El nostre grup va votat en contra en la votació del 9 de gener i del 3 d’abril. I vam explicar que era perquè no havíem rebut la informació suficient.

Ens preguntem si els grups que hi van votar a favor sabien què votàvem havent tingut només 5 dies.

Demano disculpes en nom de Junts per Tiana perquè, tenim els mitjans que tenim, i en 5 dies vam ser incapaços de descobrir què votàvem.

Com van poder votar a favor d’una modificació que només van poder estudiar en 5 dies i que ni la Generaliat entenia. Perquè, com ja he recordat, va reclamar una informació complementària.

Si sabien què votàvem, és greu. Si no ho sabien encara és més greu.

I què votàvem? Una urbanització sense carrers

En el ple del 4 de gener ens van intentar distreure amb una contradicció sobre dos plànols que calia clarificar.

Però la trampa estava en “ampliar l’ocupació màxima de l’aparcament en planta soterrani”.

Això canvia les regles de joc del pla urbanístic perquè permet constuir els pisos socials, que donen al Camí de Can Besora, sense fer, sense urbanitzar, els carrers. Aprofitant el Camí de Can Besora. Per això el que fa la modificació encara en tramitació, pendent ara de l’ok de la Generalitat, és permetre l’accés a tots els pàrquings dels futurs pisos socials des de Can Besora.

Com que els propietaris, o sigui la junta de compensació, bàsicament el banc dolent, la sareb (que és qui té la majoria dels terrenys) no volen fer els carrers fins que no s’activi el pla urbanístic, doncs han trobat la solució més barroera possible. Fer els pisos socials sense que es facin els carrers. Com allò dels aeroports sense avions del PP, doncs aquí fem urbanitzacions sense carrers.

Preguntem:

I com resoldran el clavegueram, la llum, les escombraries, la sortida d’emergència que reclama tot pla de seguretat?

Tot plegat és molt barroer i només respon a un interès electoral. Vostès volen adjudicar els 62 pisos abans de les eleccions. Ho han fet tot tan malament en aquests 3 anys que és l’única esperança que els queda de salvar el mandat. I forçaran la llei i la maquinària.

S’han saltat la llei i s’han saltat els tempos de la política, de la participació ciutadana.

Què més comporta fer una urbanització sense carrers? Doncs un problema de mobilitat evident a la trama urbana com exposem a la proposició que se sotmet a votació.

Havien d’haver tramitat un nou informe de mobilitat. Abans de portar res a ple.

La llei de Mobilitat no és un caprici. El decret, que obliga a avaluar la mobilitat de tots els plans parcials i de les seves modificacions (sí, de les seves modificacions) no és un caprici.

Cal garantir que les modificacions urbanístiques no van en contra els vianants, el transport públic, la bicicleta i no generen un caos de trànsit.

Saben qui el firma el decret del setembre del 2006? Pasqual Maragall. El decret que s’han saltat és del PSC, és del tripartit.

Vostès modifiquen el pla urbanistic, reciclen l’informe del 2009 i adjunten l’informe del 2009 a la memòria. Això és tenir molta barra. Ja sé que som un municipi molt reciclador. Però no cola. El pla d’urbanització del 2009 tenia carrers i els cotxes entraven i sortien per l’avinguda president Companys i cap al camí dels Francesos i la B-20. No tocaven la trama urbana.

Ens han enganyat i han fet trampes amb un interès electoral per accelerar la tramitació del pla.

Ho sento. No es pot forçar la màquina per intentar guanyar unes eleccions. Hi ha un temps per a la política, per a la informació pública. Per fer les coses ben fetes.

Hi ha un element molt greu.

Han invertit la lògica de la democràcia representativa

La martingala del canvi d’entrada al pàrquing dels pisos socials la descobreixen els veïns. Els veïns els demanen una reunió. I com responen vostès?

Activant tota la maquinària municipal. Enviant-los la policia. Posant aforaments per comptar vehicles.

Vostès defensen l’interès general o l’interès particular dels promotors privats i el banc dolent?

Fins ahir no es van reunir amb els veïns! En una reunió sense l’alcaldessa. Trobem lamentable que l’alcaldessa s’amagui i no s’hagi dignat a reunir-se amb els veïns. Som un poble, no una gran ciutat. ¿L’alcalde no té temps per reunir-se amb aquells veïns que li expressen les seves preocupacions?

Vostès representen el poble de Tiana. I vostès han de defensar-lo. No posar-se contra el poble. Enviant la policia abans de reunir-s’hi i conèixer el problema de primera mà.

Han engegat tota la maquinaria municipal per salvar el govern i no l’han posat a l’abast dels veïns per fer el millor pla urbanístic possible.

La regidora, a més, va mentir en públic perquè va dir que hi havia un nou informe de mobilitat. I no existia.

El 4 de gener, el 9, el 3 d’abril el 17, el 25 d’abril, l’informe no existia. No val l’informe de mobilitat general del poble. La llei diu molt clar que és un informe específic i està regulat com ha de ser. Vostè va dir que hi havia informe i no hi era.

Que un servidor públic menteixi és molt greu.

Necessitem fer més pisos socials però les coses es fan ben fetes.

És evident que tenim una urgència per garantir el dret a l’habitatge. Però les decisions polítiques s’han de prendre amb tots els elements sobre la taula. Sense provocar problemes innecessaris a la resta del poble. No contraposin el dret a l’habitatge amb el deure de tot governant a fer les coses ben fetes.

A banda, hi ha un altre debat que hem d’abordar.

El model de pisos de protecció oficial que ens fan té un punt feble.

Els 37.700–56.700 euros d’entrada dels Habitatges de Protecció Oficial que cal pagar euro a euro per accedir al pis social fins a l’entrega de claus i començar a pagar l’hipoteca

Estan fent pisos només per a joves que han pogut estalviar. Però, ens preguntem nosaltres, qui ha pogut estalviar amb els nivells d’atur juvenil i de precarietat laboral després de tants anys de crisi?

Molts joves han de fiar-ho tot a que els ajudi la família.

I els que no poden? Els deixem en l’oblit?

Estem deixant molts tianencs sense l’opció de tenir un pis.

Cal repensar la fórmula. Tenim temps per fer-ho.

Acabo.

Solucions:

Aturar-nos. Mirar-ho bé. Hem constiuït el Consell Assessor d’Urbanisme.

 • Avaluem l’impacte en la mobilitat amb l’informe que detemina la llei.
 • Una de les funcions del CAUT és elaborar informes. Doncs aprofitem que l’hem constituït avui i elaborem un informe amb calma i estudiem totes les opcions possivles.
 • Fem el possible per construir els carrers i connectar la nova urbanització amb Vessants i la B-20, evitant el nucli urbà. Això vol dir negociar amb la Junta de Compensació.
 • Fem un projecte sostenible, amb visió de mitjà i llarg termini.
 • Quina Tiana volem deixar als nostres fills? Pensem en ells també. No fem un bunyol per arribar a les eleccions.
 • És necessari construir el vial de sortida del Camí de Can Besora que connecta amb els Vessants i el camí dels francesos. Si cal, amb una obra d’urbanització anticipada, a compte de l’Ajuntament.
 • Avaluem la proposta de constuir els pisos socials en dues fases. Deixar per una segona fase les parcel·les afectades per la modificació.

Avaluar.
Dialogar.
Deliberar.
Complir la llei.
Projectes sostenibles.
Política: fer política per millorar el poble.
Fer-ho entre tots.

No és tan difícil.

És el nostre deure com a servidors públics.
Gràcies.

Junts Tiana

L’espai d’opinió de Junts Tiana

Isaac Salvatierra

Written by

Periodista. http://isaacsalvatierra.cat/

Junts Tiana

L’espai d’opinió de Junts Tiana

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade