El programa electoral de Junts, cuinat amb amor i foc lent

Isaac Salvatierra
May 7, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Avui hem publicat a juntstiana.cat de Junts per Tiana per a les eleccions municipals del 26 de maig del 2019. És un programa polític fet i pensat amb vocació de pla de govern i suposa una nova fita per a l’agrupació d’electors, en el sentit que incorpora, mesura per mesura, el conjunt d’accions que imaginem per millorar la vida dels tianencs i tianenques, per millorar el nostre poble. Les accions que han de fer realitat la nostra idea de poble.

Hem de fer que les coses que volem que passin, passin de debò. Per això, més enllà dels objectius estratègics, hem detallat 411 accions de govern concretes i avaluables. És un programa ambiciós, pels molts deures que ens posem, però alhora molt auster: no hi trobareu grans promeses pirotècniques. Venim d’una llarga i profunda crisi i no podem repetir els errors que ens hi van dur.

Image for post
Image for post
Conversa amb veïns i veïnes de la Ciutadella

El volum d’accions de la nostra proposta són fruit del treball en la nostra activitat institucional al llarg de 4 anys a l’Ajuntament com a grup de l’oposició. També de les converses que durant aquest temps hem tingut amb veïns i veïnes. Un gruix important de les propostes també prové del programa electoral del 2015, atès que la majoria de les mesures continuen pendents, per bé que hem aconseguit situar alguns temes a l’agenda política, com el Consell Assessor d’Urbanisme o el debat per l’accessibilitat. El programa del 2015 es va elaborar després de quatre sessions obertes a la Sala Albéniz on es van abordar temes com l’educació, l’urbanisme, el comerç, la cultura o la transparència. En aquesta ocasió hem complementat l’anàlisi i estudi de les accions amb l’ajut de persones expertes de tota mena de l’àmbit de l’educació, l’urbanisme, el medi natural, les energies renovables, la gestió del cicle integral de l’aigua, la salut pública, la seguretat pública, la participació ciutadana, l’accessibilitat, l’esport, la cultura, els mitjans de comunicació, l’apoderament digital, etc. Els últims mesos també ens hem reunit amb entitats del poble i hem visitat projectes impulsats per emprenedors i emprenedores locals. També hem fet recerca. Hi ha mesures que surten d’explorar casos d’èxit a altres municipis.

Cor, sentit comú, talent, feina ben feta, excel·lència: ingredients amb què hem cuinat aquest programa a foc lent. Amb la il·lusió del primer dia i el bagatge de 4 anys de feina.

Les 411 accions s’estructuren en 4 eixos, 18 àmbits d’actuació i 60 objectius. Al hem inclòs models de referència i actuacions del grup de Junts per Tiana des del ple municipal aquest mandat passat.

Conscients que el gruix del programa pot resultar llarg i dens, hem escollit 18 prioritats per Tiana, que permeten fixar les línies principals de la nostra actuació política, i que trobareu al final del document.

Junts Tiana

L’espai d’opinió de Junts Tiana

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store