La nostra idea de Tiana

Isaac Salvatierra
Feb 3, 2019 · 4 min read

Part inicial de la meva intervenció en la presentació com a candidat a l’alcaldia de Tiana — 3 de febrer de 2019, Sala Albéniz del Casal.

Com ens imaginem Tiana? Què ha de ser. Com la somniem?

Per a nosaltres, Tiana ha de ser un poble agradable, on s’hi visqui bé.

Un poble on ens agradi aprendre, intercanviar, compartir. Un poble educador. Educador per a tothom, dels 0 als 100 anys.

Amb unes escoles, un institut, una escola bressol, una escola de música de qualitat.

I accessible per a tothom, que totes les famílies puguin pagar l’escola bressol.

Amb un projecte formatiu de poble potent, que impliqui l’escola, però també les famílies i les entitats. Que fomenti la creativitat, l’autonomia i la participació d’infants i adolescents.

Un poble saludable. Que promociona l’esport. Sense massa soroll de cotxes, ni cotxes que el travessin corrent.

Amb un consultori de salut modern i amb les prestacions necessàries.

Un poble en què la gent gran gaudeixi, en la mesura del possible, de la seva vellesa. Gent gran activa. Que la gent gran se senti estimada, cuidada.

Un poble en què els joves no hagin de marxar perquè no poden pagar el lloguer.

Un poble modern, innovador, però reconnectat amb la natura. Reconnectat amb els orígens. La muntanya. La vinya. Un poble que aprofita l’energia solar. Que té cura del medi ambient perquè és conscient que tot el que fem malament ara pot fer empitjorar la vida dels nostres nets o besnéts.

Un poble amb memòria, que s’escolta els seus avis. Que preserva el que cal preservar i millora el que cal millorar. Un poble que té present que el progrés és millorar el que tenim. No canviar per canviar.

Un poble per passejar-hi. Per anar-hi a comprar, amb calma, sense pressa. O amb presses, tan se val.

Un poble on puguis aparcar el cotxe. Un poble on puguis anar per la vorera amb el cotxet o el carro de la compra. Un poble on els cecs no es vagin trobant pals de la llum i fanals i pilones i tota mena d’obstacles (oi, Jordi?).

Un poble net. Amb gent més educada. Amb flors al carrer. Amb més arbres. Amb menys formigó. Menys gris, i més verd.

Amb gats i gossos feliços, que tenen espai per passejar i els seus amos no deixen que es facin les caques a qualsevol lloc.

Un poble amb més transport públic. Que es promocioni la bici però amb projectes lògics; no gastant 190.000 euros per trinxar l’entorn i no arribar enlloc.

Un poble més ben comunicat. Amb més cobertura de telèfon i de TDT.

Un poble segur. Que puguis sortir de casa sense por que quan tornis t’ho trobaràs tot regirat. I que quan siguis dins no tinguis cap ensurt.

Un poble amb un ajuntament que t’escolta. Que si reclames alguna cosa no et faci creure que la culpa és teva. Que t’ajuda. Que està amb tu. Perquè tots anem al mateix barco.

Un poble on sigui igual si ets home o dona o jove o gran o nascut aquí o a fora.

Un poble amb més oportunitats econòmiques.

On s’hi mengi bé.

Amb vida. Que hi passin coses.

Que tingui present que qualsevol espai pot ser cultura. Que sentis l’efervescència de la seva gent. Dels creadors. La cultura, que ens fa més savis, més intel·ligents, que ens fa ser crítics, desperts, que ens fa ser millors persones. Que ens fa més lliures. Un poble amb ciutadans i ciutadanes exigents, crítics, participatius.

Són coses senzilles o molt complicades, no ho sé.

Potser és molt ambiciós. Però a nosaltres no ens ho sembla.

No aspirem a gaire cosa més.

Al final ho hem resumit així:

Un poble educador. Un poble viu. Un poble verd i bonic. Un poble amb serveis públics de qualitat.

Image for post
Image for post

Junts Tiana

L’espai d’opinió de Junts Tiana

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store