Doi bărbați

Ro­mâ­nii vor­besc des­pre ho­mo­se­xu­a­li­tate ca și cum ea n-ar exista, ca și cum doar niște legi per­mi­sive ar face-o să se nască de un­deva din niște re­sor­turi pă­că­toase ale so­ci­e­tă­ții. Atâta timp cât se opun aces­tor legi, ho­mo­se­xu­a­li­ta­tea va fi țin­tu­ită un­deva, nu se știe pre­cis unde, pro­ba­bil sub talpa ia­du­lui, iar noi — pre­a­cu­rați, creș­tini și he­te­ro­se­xu­ali — vom pu­tea trăi liniștiți.

Ci­neva, un băr­bat, de­clara ri­tos într-un co­men­ta­riu la un ar­ti­col mai vechi că pro­prii săi co­pii nu sunt pre­gă­tiți să vadă doi băr­bați sărutându-se. Fraza asta în­cap­su­lează în doar câ­teva cu­vinte pa­tru din­tre cele mai im­por­tante pre­ju­de­căți ale băr­ba­tu­lui he­te­ro­se­xual român.

Citește tot articolul


Originally published at sorin.sfirlogea.com on May 28, 2015.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.