Doi bărbați

Ro­mâ­nii vor­besc des­pre ho­mo­se­xu­a­li­tate ca și cum ea n-ar exista, ca și cum doar niște legi per­mi­sive ar face-o să se nască de un­deva din niște re­sor­turi pă­că­toase ale so­ci­e­tă­ții. Atâta timp cât se opun aces­tor legi, ho­mo­se­xu­a­li­ta­tea va fi țin­tu­ită un­deva, nu se știe pre­cis unde, pro­ba­bil sub talpa ia­du­lui, iar noi — pre­a­cu­rați, creș­tini și he­te­ro­se­xu­ali — vom pu­tea trăi liniștiți.

Ci­neva, un băr­bat, de­clara ri­tos într-un co­men­ta­riu la un ar­ti­col mai vechi că pro­prii săi co­pii nu sunt pre­gă­tiți să vadă doi băr­bați sărutându-se. Fraza asta în­cap­su­lează în doar câ­teva cu­vinte pa­tru din­tre cele mai im­por­tante pre­ju­de­căți ale băr­ba­tu­lui he­te­ro­se­xual român.

Citește tot articolul


Originally published at sorin.sfirlogea.com on May 28, 2015.