Lupul paznic la oi

Vă spu­neam nu de­mult că în po­ves­tea afa­ce­ri­lor cu lemn tă­iat ile­gal sunt ames­te­cați până la gât cei care ar tre­bui să pro­te­jeze pă­du­rea. Dar nu doar din lem­nul tă­iat ile­gal se pot câștiga sume fru­moase, ci și din cel tă­iat cu acte în re­gulă. Po­ves­tea de mai jos, a unui pă­du­rar care de­ține de facto o firmă de ex­ploa­tare, nu e de­loc sin­gu­lară. Pu­teți re­găsi ast­fel de si­tu­a­ții în multe alte locuri.

Acuma vă in­vit să fa­ceți un exer­ci­țiu de ima­gi­na­ție: închipuiți-vă că într-un ocol sil­vic un pă­du­rar are un văr care de­ține o firmă de ex­ploa­tare. Vă­rul e ple­cat de ani de zile în stră­i­nă­tate, iar con­tro­lul asu­pra fir­mei îl are — de fapt — pă­du­ra­rul. Lu­mea știe, oa­me­nii din sa­tele ve­cine can­to­nu­lui său cu­nosc si­tu­a­ția. Cre­deți că șe­fii lui de la oco­lul sil­vic nu au ha­bar de asta? Vă asi­gur că știu prea bine. Ba chiar, în foarte multe si­tu­a­ții, ade­vă­ra­ții oa­meni din um­bră sunt șe­ful de ocol și al­ții ca el din di­rec­ți­ile sil­vice, iar pă­du­ra­rul nu e de­cât re­pre­zen­tan­tul in­te­re­se­lor lor. Ce poate fi mai con­ve­na­bil de­cât un su­bal­tern care are grijă și de afa­ce­rile tale personale?

Citește tot articolul


Originally published at sorin.sfirlogea.com on May 25, 2015.