Lupul paznic la oi

Vă spu­neam nu de­mult că în po­ves­tea afa­ce­ri­lor cu lemn tă­iat ile­gal sunt ames­te­cați până la gât cei care ar tre­bui să pro­te­jeze pă­du­rea. Dar nu doar din lem­nul tă­iat ile­gal se pot câștiga sume fru­moase, ci și din cel tă­iat cu acte în re­gulă. Po­ves­tea de mai jos, a unui pă­du­rar care de­ține de facto o firmă de ex­ploa­tare, nu e de­loc sin­gu­lară. Pu­teți re­găsi ast­fel de si­tu­a­ții în multe alte locuri.

Acuma vă in­vit să fa­ceți un exer­ci­țiu de ima­gi­na­ție: închipuiți-vă că într-un ocol sil­vic un pă­du­rar are un văr care de­ține o firmă de ex­ploa­tare. Vă­rul e ple­cat de ani de zile în stră­i­nă­tate, iar con­tro­lul asu­pra fir­mei îl are — de fapt — pă­du­ra­rul. Lu­mea știe, oa­me­nii din sa­tele ve­cine can­to­nu­lui său cu­nosc si­tu­a­ția. Cre­deți că șe­fii lui de la oco­lul sil­vic nu au ha­bar de asta? Vă asi­gur că știu prea bine. Ba chiar, în foarte multe si­tu­a­ții, ade­vă­ra­ții oa­meni din um­bră sunt șe­ful de ocol și al­ții ca el din di­rec­ți­ile sil­vice, iar pă­du­ra­rul nu e de­cât re­pre­zen­tan­tul in­te­re­se­lor lor. Ce poate fi mai con­ve­na­bil de­cât un su­bal­tern care are grijă și de afa­ce­rile tale personale?

Citește tot articolul


Originally published at sorin.sfirlogea.com on May 25, 2015.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.