K2 Product Design
Published in

K2 Product Design

Jak pracujemy i co robimy w K2 Product Design?

Jakiś czas temu podjęliśmy w K2 decyzję o zmianie nazwy działu UX na K2 Product Design. Ta zmiana nie wyniknęła z mody: była podyktowana dłuższą refleksją i naszym rosnącym zniechęceniem dotyczącym tego jak pojęcie “user experience” funkcjonuje na rynku i jak jest powszechnie rozumiane.

--

--

K2 Internet is a leading digital product design and communications agency in Poland.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store