எலிப் பாட்டு

எலியே எலியே எழில்மிகு எலியே

எங்கள் வீட்டின் அஞ்சாப் புலியே

நெளி வால் ஆட நள்ளிரவதனில்

குடுகுடுவெனவே ஓடும் எலியே

குருகுருவேன்றே குடையும் கண்ணால்

மூங்கில் படியின் கைப்பிடி வழியே

துருதுருவென்றே துருவித் தேடி

தாவிக் குதிக்கும் தந்திர எலியே

சரசரவெனவே சன்னல் விளிம்பில்

சடுதியில் ஓடி வெளியே தாவி

கரகரவென்னும் காரைப் புல்லில்

நொறுக்குத்தீனி தின்னும் எலியே

துரத்தும் நாய்கள் ஐயோ பாம்பு

திடீரென இரவில் பளிச்சிட்டும் விளக்கு

பறக்கும் ஆந்தை பாயும் பருந்து

எதற்கும் அஞ்சா துணிச்சல் எலியே

எலியே எலியே எழில்மிகு எலியே

எங்கள் வீட்டின் அஞ்சாப் புலியே

எலியே எங்கள் தோழன் நீயே

என்றும் எம்முடன் சேர்ந்திருப்பாயே