மரவட்டைப் பூச்சி

அட்டைப் பூச்சி அழகு மரவட்டைப் பூச்சி அழகு

கட்டக் கரிய உடம்பில் வட்ட வளைவு அழகு

முட்டை முட்டைக் கண்கள் பல சேர்வதொரு அழகு

குட்டைக் கால்கள் ஆட்டி நடை போடும் வகை அழகு

தொட்டவுடனே சுருண்டு ஒளியும் வெட்கம் அழகு

கொட்டும் மழையும் வந்தால் எட்டிப் பார்க்கும் அழகு

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.