Eerik Sven Puudist
Mar 14 · 6 min read
Photo by Kasturi Laxmi Mohit on Unsplash

Budistlik õpetus võrsub inimmeeles toimiva põhjus-tagajärje seose mõistmisest: iga tegu, sõna ja mõte loob harjumusi ning kujundab ümber inimese iseloomu.

Kui käitud nagu kaabakas, saadki kaabakaks. Kui mõtled nagu kunstnik, oledki kunstnik. Kui käitud nagu Buddha, saadki Buddhaks. Käitumisjuhised proovivad mudeldada virgunud olendi käitumist, nende kohaselt elades muutub harjutaja aina enam virgunud olendi sarnaseks.

Käitumisjuhiste roll budistlikul teel

Käitumisjuhistest ei tuleks mõelda kui välise autoriteedi loodud reeglitest, vaid kui süsteemist, mis aitab harjutajal endal oma tegude eest vastutust võtta. Suutrates on öeldud: “Kui tahad teada minevikku, siis minevik on see, mis sulle praeguses elus osaks saab. Kui tahad teada tulevikku, siis tulevik on see, mida sa oma praeguses elus teed.”

Käitumisjuhised ei ole valmis lahenduse komplektid, vaid pigem põhimõtted, millest lähtuda. Kõige olulisem on tegija kavatsus, mitte aga tähttäheline eeskirjade järgimine. Kuna päriselulised olukorrad on tihti komplekssed, peab harjutaja kasutama oma mõistust ja loovust, et leida neile oskuslikke lahendusi.

Kolmeosaline tee

Budistlik tee jaguneb kolmeks teineteist täiendavaks osaks: käitumine, meeleharjutused ja mõistmine¹.

Käitumisjuhised aitavad luua soodsa pinnase meeleharjutustega tegelemiseks. Vähendada jämedakoeliste negatiivsete meeleseisundite mõju, aitavad need luua sisemise rahu ja ruumi ning seega vajalikud tingimused tulemuslikuks meeletreeninguks.

Meeleharjutustest võrsuv taipamispõhine tarkus omakorda aitab käitumisjuhiseid sügavamalt mõista ning seeläbi oma käitumist puhastada.

Käitumisjuhised ja sundimatus

Mahajaanas peetakse oluliseks sundimatust, loomulikkust ja spontaansust. Esmapilgul võib tunduda, et keelavad-käskivad juhised hoopis takistavad sellise spontaansuse esilekerkimist.

Heaks võrdpildiks on mõne pilli mängima õppimine: alguses tuleb mänguvõtteid teadlikult järgida, olgugi et need tunduvad kohmakad ja harjumatud. Vilumuse arenedes saavad võtted aga osaks harjutaja loomulikest liigutustest ning selgub, et see ongi kõige parem viis antud pilli käsitsemiseks.

Samaññaphala sutta’s on käitumisjuhiste kohta öeldud: “Tänu neile kõlbelistele kammitsatele saab talle osaks segamatu muretus.” Käitumisjuhised vabastavad meele kammitsevate emotsioonide ja harjumuste kütketest ning lasevad seega loomupärasel looval vabadusel ilmsiks tulla.

Käitumisjuhiste tasandid ilmalikule harjutajale

Budismiga tegelemise eesmärgid võib laias laastus jagada kolmeks:

 1. soov vähendada kannatusi ning saavutada maised eesmärke, hirm taassünni ees madalamates ilmades ning soov sündida kõrgemates ilmades;
 2. soov ennast kõikidest sansaara kannatustest vabastada, saada virgunud olendiks kas arhati või üksikbuddhana (skr² pratyekabuddha);
 3. soov vabastada kannatusest kõik olendid, käia bodhisattva teed ning jõuda Buddha ülimasse täielikku virgumisse (skr anuttarā samyaksaṃbodhi).

Vastavalt harjutaja eesmärgile saab ta valida endale sobiva rangusega käitumisjuhised. Käitumisjuhiste vundamendiks on kolm kaitset, neile järgnevad viis ja kümme käitumisjuhist, kaheksa käitumisjuhist ning bodhisattva juhised.

Kolm kaitset

Sõltumata sellest, kas harjutaja võtab jalgealla theravaada, mahajaana või vadžrajaana tee, on esimeseks käitumisjuhiste tasandiks kolm kaitset: varjupaik Buddhas, Dharmas (budistlikus õpetuses) ja Sanghas (koguduses).

Minnes Buddha kaitse alla, võtab harjutaja endale eeskujuks Buddha täisliku kaastunde ja tarkuse ning loobub kahjutoovate ideoloogiate järgimisest.

Minnes Dharma kaitse alla, otsustab harjutaja, et budistlike käitumisjuhiste järgimine, meele arendamine ning õige vaate omandamine moodustavad tee antud ideaalideni jõudmiseks ning otsustab oma meelest välja juurida viha, ahnuse ja ignorantsuse³.

Minnes Sangha kaitse alla, tunnistab harjutaja, et sotsiaalse loomana ei ole inimene võimeline arenema üksinda, vaid vajab teiste teelolijate nõu, julgustust ja toetust. Buddha on öelnud, et nelja koos harjutava inimene tarkus on lähedane ühe valgustunud olendi tarkusele.

Viis ja kümme käitumisjuhist

Viis käitumisjuhist on:

 1. hoidumine võtmast elu (laiemalt ka igasugusest teisi kahjustavast tegevusest hoidumine);
 2. hoidumine võtmast seda, mida pole antud;
 3. hoidumine teisi kahjustavast seksuaalsest käitumisest;
 4. hoidumine valelikust kõnest;
 5. hoidumist meelt joovastavate, uimastavate ja hägustavate ainete ja jookide tarvitamisest.

Kõiki edasisi juhised võib vaadelda nende viie põhilise juhised edasiarenduste ja täpsustustena.

Kümme käitumisjuhist laiendavad kõnega seonduvaid juhiseid lisades:

 • hoidumine laimavast kõnest;
 • hoidumine karmist või ebaviisakast kõnest;
 • hoidumine kergemeelsest mõttetust lobast.

Samuti lisanduvad hoidumine saamahimust, pahatahtlikkusest ning valedest vaadetest.

Tavapärasest kümne käitumisjuhise loetelust on välja jäänud joovastavate ainete tarbimisest hoidumise juhis. Varajases mahajaana tekstis Ugraparipṛcchâ suutras on lisatud ka see juhis ning nõnda moodustatud 11 juhisest koosnev loetelu.

Sobiva elatusvahendi kohta on Buddha “Kauplemise suttas” (AN 5.177) öelnud, et harjutaja peaks hoiduma kauplemisest relvadega, elusolenditega, lihaga, alkoholiga ja mürgiga.

Kuigi juhised on enamasti esitatud keelavas sõnastuses, kuulub nende hulka ka vastavate vooruslike omaduste arendamine. Näiteks varastamisest hoidumise juhise täitmine eeldab ka helduse ja lahkuse harjutamist. Sageli on jaatava sõnastuse järgimine tunduvalt nõudlikum, kuna eeldab rohkem aktiivsust ja tähelepanelikkust.

Need juhised aitavad tagada nii harjutaja enda meeleselguse kui ka luua vastastikku toetava kogukonna, kus igaühe head omadused loomuldasa avalduda saavad.

Kaheksa käitumisjuhist

Kaheksat käitumisjuhist — lihtsustatud versiooni kloostrielu juhistest — järgivad ilmalikud harjutajad paastupäevadel (skr uposatha), enamasti nullkuu, täiskuu ja poolkuu aegu. Tiibetis on need juhised tuntud nyen-ne tõotuste nime all.

Viis käitumisjuhist võimaldavad hoiduda tegudest (tapmine, varastamine), mis on juba olemuslikult kibedate viljadega. Kaheksa juhist piiravad tegusid, mis ei ole iseenesest kahjulikud, kuid võivad virgumata inimese meeles esile kutsuda oskamatute meeleseisundite tekke.

Kaheksa juhise loetelu täiendab viit juhist, lisades juurde

 • parfüümidest, kosmeetikast ja ehetest loobumise ning laulmisest, tantsimisest ja muust meelelahutusest hoidumise;
 • peale keskpäeva söömisest hoidumise;
 • oma staatuse rõhutamisest hoidumine, näiteks teistest kõrgemal ja luksuslikumal toolil istumisest hoidumise.

Viie käitumisjuhise kolmandat seksuaalsust puudutavat juhist tõlgendatakse nende juhiste kontekstis kõigest seksuaalsust puudutavast hoidumisena.

Kuigi ülal loetletud teod ei ole olemuslikult halvad, aitab nendest ajutine loobumine oma meelt paremini tundma õppida, õpetab oma ihade ja emotsioonidega oskuslikumalt ümber käima ning vähendab klammerdumist maistesse naudingutesse. Seetõttu nimetatakse neid Hiinas “kaheksaks käitumisjuhiseks, mis sulgevad [sansaara] värava”.

Bodhisattva käitumisjuhised

Viis ja kaheksa juhist (samuti kloostrielu juhised) sillutavad tee isiklikule sansaarast vabanemisele ning arhati või üksikbuddhana (skr pratyekabuddha) nirvaanasse jõudmisele. Bodhisattva käitumisjuhised sillutavad tee Buddha kõikemõistva tarkuse ja piiritu kaastunde teostamiseks.

Brahmajāla sūtra’s⁴ on öeldud, et bodhisattva käitumisjuhised on kõigi Buddhade algallikas. Need kirjeldavad, kuidas toimib olend, kes on täielikult pühendunud kõikide olendite kannatuste kaotamisele ning ülima buddhasuse poole liikumisele.

Bodhisattva käitumisjuhised ei tee üldjuhul vahet ilmikute ning kloostrikoguduse liikmete vahel. Juhiste täpsete sõnastuste kohta leidub mitmeid erinevaid versioone. Hiinas tuginetakse enamasti Brahmajāla sūtra’le ning “Upāsaka käitumisjuhiste suutrale”.

Jaapani ja Hiina zeni ja chan’i traditsioonides võetakse bodhisattva käitumisjuhised kokku “nelja kõikehõlmava tõotusena”:

 1. Ma tõotan vabastada eranditult kõik olendid, kui palju neid ka ei oleks.
 2. Ma tõotan teha lõpu viimsele kui ühele meeleplekile.
 3. Ma tõotan ära õppida kõik hüvetoovad õpetused, mille hulk on mõõtmatu.
 4. Ma tõotan jõuda Buddha ülima täieliku virgumiseni.

Vadžrajaanaga seonduvad käitumisjuhised

Vadžrajaana harjutajad jagavad mahajaana arusaama bodhisattva teest, kuid kasutavad sellel teel liikumiseks ka tantrates kirjeldatud meetodeid. Need harjutused võimaldavad kiiret edasiliikumist, kuid eeldavad väga puhast ja tasakaalukat meelt.

Vadžrajaana harjutustes edukas olemiseks tuleb peale eelnimetatud juhiste järgida veel täiendavaid tõotusi. Üldjoontes on need seotud puhta vaate, teadlikkuse ja tühjuse-taju alalhoidmisega ning pidevalt kõikide olendite hüvanguks tegutsemisega. Tegemist on isiklike juhenditega, mille harjutaja saab otse oma õpetajalt koos pühitusega vastavate õpetuste saamiseks.

Käitumisjuhiste vastuvõtmine

Käitumisjuhistesse suhtutakse kui tõotustesse. Kui pidada neid lihtsalt õilsateks ideedeks, on väga lihtne hakata neid painutama ja ümber sõnastama niipea, kui nende järgimine vähekenegi pingutust nõuab. Kui juhised on aga vastu võetud tõotustena, annab see meelekindlust ja tarmukust neist kinni pidada ka olukordades, kus meel on liiga hägune, et juhiste järgimisest tulenevat hüvet ning nende rikkumisest tulenevat kahju läbi mõelda.

Seni, kuni harjutaja ei ole virgunud, esineb paratamatult olukordi, kus juhiste järgimise tõotust rikutakse. Juba tõotusi andes teab harjutaja tõenäoliselt ette, et ei suuda veel neid kõrgeid eesmärke täita. Sellegi poolest on tõotused kasulikud, kuna aitavad paika panna oma arengu suuna ning märgata olukordi, kus rajalt kõrvale kaldutakse. Tõotus ongi justkui pürgimus antud suunas liikuda, mille järgimine nõuab alguses jõupingutust, kuid saab ühel hetkel täiesti loomulikuks.

On oluline, et käitumisjuhised võetaks vastu kombekohase tseremoonia käigus. Rituaalid ei tohiks kunagi olla eesmärgiks omaette. Siiski aitavad need luua õige meeleseisundi ning külvata meelde tugeva pühendumuse ja harjumuse vastuvõetud käitumisjuhiseid järgida.

Käitumisjuhiste vastuvõtmise tseremooniad on eri koolkondades pisut erinevad. Enamasti on kohal munga- või nunnakoguduse liige või vastava väljaõppe saanud ilmik, kes osalejatele käitumisjuhised annab ning nende vastu võtmise kinnitab.

Lõpetuseks

“Käitumisjuhised on ülima virgumise alus,” on öeldud Avataṃsaka sūtra’s. Ilma vägivallatu ja kaastundliku käitumisviisi omandamiseta jäävad budistlikud õpetused pelgalt intellektuaalseteks mõttemõlgutusteks, millel pole jõudu inimest sügavuti ümber kujundada ega kannatustest vabastada.

Oskuslik käitumine toob juba iseenesest meelerahu, avarust ja elurõõmu nii harjutajale enesele kui ka kõigile teistele olenditele ning on kõikide edasiste meeleharjutuste vältimatuks eeltingimuseks.


Lühendid

 • skr — sanskriti keeles
 • pl — paali keeles
 • AN — Aṅguttara Nikāya, üks Paali kaanoni (pl Tipiṭaka) osa

Viited

[1] Kolmeosalise tee moodustavad käitumine (skr śīla, otsetõlkes “kõlblus”), (skr, pl samādhi, otsetõlkes “keskendumine, süüvimine”) ja mõistmine (skr prajñā, tõlgitakse ka sõnaga “tarkus”).

[2] skr — sanskriti keeles, vaata alajaotust “Lühendid”.

[3] Kolm juurmürkki (skr triviṣa) ehk kolm halba juurt (skr akuśala-mūla) on ahnus/iha (skr, pl rāga või pl lobha), viha/vastumeelsus (skr dveṣa, pl dosa) ja ignorantsus/pettekujutlus (skr, pl moha).

[4] Nii Brahmajāla sūtra kui ka “Upāsaka käitumisjuhiste suutra” theravaada ja mahajaana versioonid on erinevad.

Tänuavaldused

Aitäh, Kadri Raudsepp, märkuste, paranduste ja vadžrajaanat puudutavate ettepanekute eest!

Allikad ning lugemissoovitused

Kaheksa kodarat

Mõtisklusi budistlikust maailmavaatest ja eluviisist

Eerik Sven Puudist

Written by

A Buddhist environmentalist software developer

Kaheksa kodarat

Mõtisklusi budistlikust maailmavaatest ja eluviisist

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade