“อุปสรรค หนักหนา
โชคชะตา เบาหวิว”

{แม้น};oO=


ถ้าคุณมีอำนาจจริง
คุณต้องรู้จักเล่นกับอำนาจ
คุณต้องรู้วิธีเลี้ยงดูมัน และปล่อยมันบ้าง
และในที่สุดคุณต้องอยู่ให้ได้ โดยไม่มีอำนาจ

ผมเคยเลี้ยงจิ้งจก
ตัวหนึ่งชื่อ สุเมธ
อีกตัวไม่ได้เลี้ยง
มันชื่อ อำนาจ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.