เฟะบุ๊

เลิก-เล่น-เฟซบุ๊ค ภายในเจ็ดวัน
ชีวิตผมจะเปลี่ยนผัน ไปในทางที่ดี

The world is a beautiful place
and I am no longer addicted to FB.
I should be addicted to someone like you. ❤

ไม่เล่นอย่างที่เล่น แต่ใช้งานอย่างที่ใช้ นั่นแหละคุณค่าที่คู่ควร