Bazen, Biraz…

Captured by: Abuzer Emre

Ellerini ellerime ver.
Biraz kalsınlar öyle.
Avuçlarımdan
kanat çırpıp uçacak bir kuş gibi tutayım.
Ama uçmasınlar.
Sen de gitme.
Hiç.
Ama sanki gidecekmişsin gibi
sana sımsıkı sarılayım.
Bencillik etme.
Gözlerin biraz bende kalsın
ve gözlerine uzun uzun bakayım.
Bazen bir hüzün çöküyor sana
bir korku
bir tedirginlik
bir delilik
bir şey.

Bazen beni bir daha sevmeyecekmişsin gibi.
Beni sev!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.