Lisanssız GES’ler 210 MW kurulu gücü aştı

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği verilerine göre Eylül 2015 itibariyle geçici kabulü yapılmış lisanssız GES sayısı 318, kurulu gücü ise 210 MW’a ulaşmış durumda.

TEİAŞ Eylül 2015 ayı için lisanssız GES kapasitesini yaklaşık 5000 MW olarak açıklamış bulunuyor. Önümüzdeki dönemde kapasitenin artacağını bekleyebiliriz. Ancak güneş enerjisi yatırımlarının yeteri hızda yapılamadığını görüyoruz. En çok seslendirilen bürokratik engellerin fazla olduğu yönünde yapılıyor.

Originally published at blog.karbonkale.com.

Like what you read? Give izzet Guvenilir a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.