KardiaChain
Jul 20 · 4 min read

*Đã có sự thay đổi trong token economics của KardiaChain, dẫn tới việc thay đổi trong số lượng token trao thưởng. Tuy nhiên, giá trị Tiền pháp định của các giải thưởng bounty giữ nguyên không đổi

**KYC có thể được yêu cầu đối với các người dùng tham gia chiến dịch bounty

Các thành viên cộng đồng KardiaChain thân mến,

KardiaChain vui mừng thông báo mạng lưới thử nghiệm “Archi” sẽ được mở rộng tới người dùng vào ngày 24 tháng 7 năm 2019.

Mạng lưới thử nghiệm “Archi” là môi trường phù hợp để người dùng và các đối tác của KardiaChain có thể tương tác với hệ thống blockchain đa kết nối có tính không xâm lấn đầu tiên trên thế giới. Đội ngũ kỹ sư của KardiaChain sẽ dựa trên những phản hồi về mạng lưới thử nghiệm “Archi” để cải thiện hơn nữa trải nghiệm người dùng, khả năng xử lý và độ bảo mật của hệ thống. Hướng dẫn sử dụng chi tiết về Ví KardiaChain và Explorer có thể được tìm thấy tại ĐÂY.

Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, KardiaChain giới thiệu chuỗi các sự kiện bounty nhằm gia tăng tính tương tác giữa người dùng và mạng lưới thử nghiệm “Archi” cùng cơ hội nhận được các phần thưởng với tổng giá trị lên tới 5,000,000 KAI

Sau đây là Hướng dẫn chi tiết các bước tham dự chiến dịch Bounty tương tác cùng mạng lưới thử nghiệm “Archi”

  1. Mạng lưới thử nghiệm “Archi” — Tham gia thử nghiệm Ví và Explorer (2400 KAI)

Bước 1: Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng Ví và Explorer trên mạng lưới thử nghiệm của KardiaChain, tạo một địa chỉ Ví KardiaChain và nhận token KAI testnet.
Bước 2: Đăng ký địa chỉ Ví KAI vừa tạo tại form đăng ký chiến dịch Bounty
Bước 3: Tìm kiếm những người dùng khác với một địa chỉ Ví được đăng ký, trên các kênh truyền thông của KardiaChain (Telegram, Twitter, Facebook, etc…) và thực hiện một giao dịch cùng nhau (Bạn gửi anh ấy/cô ấy 10 KAI testnet và anh ấy/cô ấy gửi lại bạn 10 KAI testnet)
Bước 4: Gửi địa chỉ của giao dịch (TxHash) khi bạn gửi đi 10 KAI testnet vào Form đăng ký chiến dịch Bounty

2. Tham gia Telegram chính thức của KardiaChain: 1200 KAI (Cho các thành viên mới bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 2019)

Bước 1: Tham gia kênh Telegram chính thức của KardiaChain
Bước 2: Gửi một bình luận/phản hồi/suy nghĩ của bạn về mạng lưới thử nghiệm “Archi”
Bước 3: Đăng ký username telegram của bạn vào Form đăng ký chiến dịch Bounty

Chiến dịch referral trên telegram:

Sở hữu nhiều KAI hơn bằng cách kêu gọi bạn bè tham gia vào Kênh telegram chính thức của KardiaChain

Bước 1: Kêu gọi bạn bè tham gia Kênh Telegram chính thức của KardiaChain
Bước 2: Khi bạn của bạn tham gia vào Kênh telegram chính thức của KardiaChain, hãy đảm bảo họ sử dụng Telegram username của bạn để đăng ký tại Form đăng ký chiến dịch Bounty. Lưu ý, bạn sẽ không nhận được phần thưởng nếu người dùng mới không sử dụng Telegram username của bạn trong form đăng ký

Với mỗi người dùng mới, bạn sẽ nhận được phần thưởng 100 KAI với tối đa 1000 KAI được trao thưởng cho mỗi thành viên

3. Chiến dịch Twitter: 800 KAI

Bước 1: Follow trang Twitter chính thức của KardiaChain
Bước 2: Gửi một retweet/bình luận tới Thông báo về mạng lưới thử nghiệm “Archi” chính thức mở rộng tới người dùng (Thông báo sẽ được đăng ngày 24 tháng 7)
Bước 3: Gửi đường dẫn tới retweet/bình luận của bạn tại Form đăng ký chiến dịch Bounty

4. Chiến dịch Facebook: 800 KAI

Bước 1: Theo dõi trang Facebook chính thức của KardiaChain
Bước 2: Gửi một bình luận hoặc chia sẻ post Thông báo về mạng lưới thử nghiệm “Archi” chính thức mở rộng tới người dùng (Thông báo sẽ được đăng ngày 24 tháng 7)
Bước 3: Gửi đường dẫn tới bình luận/share của bạn tại Form đăng ký chiến dịch Bounty

5. Chiến dịch Reddit: 800 KAI

Bước 1: Follow trang Reddit chính thức của KardiaChain
Bước 2: Upvote hoặc gửi một bình luận về Thông báo về mạng lưới thử nghiệm “Archi” chính thức mở rộng tới người dùng: https://www.reddit.com/r/KardiaChain/comments/ch4u5y/kardiachains_first_testnet_is_live_with_a_peak/
Bước 3: Gửi đường dẫn tới bình luận của bạn tại Form đăng ký chiến dịch Bounty

6. Chiến dịch tìm kiếm Bug/Lỗi trên Mạng lưới thử nghiệm Archi

Gửi miêu tả về các Bug/Lỗi trên Mạng lưới thử nghiệm “Archi” thông qua Form đăng ký chiến dịch bounty để có cơ hội nhận phần thưởng lên tới 50,000 KAI

Các câu hỏi liên quan tới Mạng lưới thử nghiệm “Archi” và chiến dịch bounty vui lòng liên hệ địa chỉ email chính thức của KardiaChain hello@kardiachain.io hoặc tại các kênh Telegram của dự án. Hãy cùng chờ đợi những update mới nhất từ đội ngũ KardiaChain nhé!

Trân trọng,

Đội ngũ KardiaChain

— —
Official Telegram :
@kardiachain | @kardiachain_vietnam | @kardiachainann

— —
Twitter | Medium | Reddit | KakaoTalk #1 | KakaoTalk #2 | LinkedIn | Facebook

*KardiaChain có quyền đưa ra những quyết định cuối cùng về điều lệ, hình thức tham gia và kết quả của chiến dịch Bounty. Những hành vi gian lận, tham gia với cách thức không chính thống sẽ bị loại và không được nhận thưởng.

KardiaChain

World’s first non-invasive & fully interoperable blockchain platform

KardiaChain

Written by

UNIFIED BLOCKCHAIN ECOSYSTEM — The first fully decentralised interoperable and self-optimised blockchain ecosystem

KardiaChain

World’s first non-invasive & fully interoperable blockchain platform

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade