KardiaChain và BTA đưa kiến thức blockchain đến hàng triệu người ở Việt Nam

KardiaChain
Apr 12 · 3 min read

Sự bùng nổ của Phong trào tài chính phi tập trung(DeFi) trong giới đầu tư tài chính đã khiến mọi người ngày càng quan tâm đến blockchain và tiền điện tử. Ai cũng muốn tham gia chia phần miếng bánh béo bở ấy, tuy nhiên, không phải mọi người mới bắt đầu hoặc người đã tham gia đều hiểu biết đầy đủ về quy trình và công nghệ blockchain. Để giúp mọi người có sự chuẩn bị tốt nhất, KardiaChain hợp tác với BTA Protocol để thúc đẩy giáo dục blockchain cho hàng triệu người ở Việt Nam nhằm thúc đẩy phong trào áp dụng blockchain hàng loạt.

KardiaChain tự hào là một blockchain sáng tạo với những kỹ thuật tiên tiến như công nghệ nút mạng kép (Dual Node) độc ​​đáo có thể tương thích hoàn toàn, vốn là yếu tố quan trọng cho việc tương tác liên chuỗi chuỗi. KardiaChain đặt mục tiêu trở thành thương hiệu đầu tiên trong tâm trí mọi người mỗi khi họ nghĩ đến sức mạnh blockchain Việt.

Thông qua BTA Protocol, một nền tảng giáo dục có thưởng được ứng dụng công nghệ NFT, kiến ​​thức về tiền điện tử nói chung và KardiaChain nói riêng có thể được truyền bá đến những ai yêu thích tìm hiểu về lĩnh vực blockchain một cách dễ dàng. Giao thức BTA với cách sử dụng độc đáo của việc game hóa việc học tập, Mạng chính với ứng dụng phi tập trung (Dapp) dành cho việc thi cử và Token hóa học viện trực tuyến về blockchain sẽ giúp mở khóa các bài học tiêu chuẩn và được bản địa hóa đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao về công nghệ blockchainvà sự độc đáo của KardiaChain. Hơn nữa, BTA cung cấp động cơ “learn and earn”, đồng nghĩa với việc sự hợp tác giữa KardiaChain và BTA sẽ cấp cho người sở hữu token BTAP có thể stake đồng KAI hoặc ngược lại, giao dịch các bộ sưu tập NFT để lấy “bom kiến ​​thức tiền điện tử” và sử dụng KAI để mở khóa những buổi rèn luyện kiến thức liên quan đến KardiaChain tùy theo ý thích người dùng. Mối quan hệ đối tác giữa KardiaChain và BTA được hình thành dựa trên niềm tin chung rằng mọi người đều có quyền truy cập và đạt được lợi ích từ blockchain, KAI thực sự sẽ có thể tiếp cận được với hàng triệu người thông qua giáo dục do BTA Protocol cung cấp.

BTA Protocol là ai?

BTA Protocol là một hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ về giáo dục blockchain và DeFi nhằm mục đích tăng cơ hội học hỏi và tăng lợi nhuận cho mọi người. Doanh thu của các khóa học sẽ đóng góp từ thiện thông qua Beacon Wallet — một nền tảng từ thiện phi tập trung. BTA Protocol hoạt động với tầm nhìn xây dựng “Nền kinh tế tri thức” trong cộng đồng để mọi người có thể nhận được lợi ích tốt nhất từ ​​việc học hỏi về blockchain.

Tìm hiểu thêm về BTA:

Trang web: https://btaprotocol.com/

Twitter: https://twitter.com/btaprotocol

Telegram: https://t.me/btaproto

Phương tiện: https://medium.com/@btaprotocol

Facebook: https://www.facebook.com/groups/btaprotocol

Website | Official Telegram community | Official Vietnamese community |Official Announcement | Reddit | Medium | Twitter | Linkedin

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium