Magiczne Inbox: 0. Jak uporać się z newsletterami

Karolina Halik
Jun 12, 2017 · 2 min read
Image for post
Image for post
Fot. Rayi Christian Wicaksono

W poprzednim wpisie dzieliłam się radami, jak uporządkować skrzynkę mailową i zaledwie wspomniałam jak poradzić sobie z newsletterami. Ostatnio jeden z użytkowników Twittera dostarczył mi smutne informacje o ulubionym serwisie do zarządzania subskrypcjami, dlatego wracam do tego tematu.

Unroll.me okazało się serwisem sprzedającym informacje o użytkownikach do innych firm (źródło 1, źródło 2). Jedno z najbardziej użytecznych narzędzi, które do dziś polecałam, właśnie trafiło na moją czarną listę. Jeśli Ciebie też te informacje zniechęciły do dalszego korzystania z usługi, to poniżej znajdziesz wskazówki, jak usunąć dostęp serwisu do Gmaila oraz alternatywne możliwości radzenia sobie z newsletterami.

Jak usunąć konto w unroll.me?

Proces jest bardzo prosty. Należy zalogować się do serwisu, rozwinąć menu kryjące się pod nazwą użytkownika, kliknąć „Settings” i na dole strony wybrać „Delete My Account”.

Czy to wystarczy? Teoretycznie powinno. Na wszelki wypadek warto również zalogować się do Gmaila i w sekcji „Connected Apps” usunąć unroll.me z połączonych aplikacji. (Wskazówka: przy okazji warto sprawdzić inne aplikacje i usunąć te, z których nie korzystasz).

Czy są jakieś alternatywy dla tego serwisu?

Otóż są! Pierwszą z nich jest tradycyjne „unsubscribe” umieszczane na końcu newslettera. Czasem Gmail upraszcza ten proces i „wyciąga” przycisk do nagłówka. Ale to nie wszystko, co można zrobić z (nie)chcianymi subskrypcjami.

W bardzo podobny sposób działają dwa kolejne rozwiązania: Unsubscriber oraz skrypt Unsubscribe dla Gmaila, przy czym pierwsze rozwiązanie jest dużo łatwiejsze i wymaga jedynie rejestracji oraz wrzucania niechcianych newsletterów do folderu „Unsubscribe”. Drugie natomiast wymaga konfiguracji. Instrukcja step-by-step znajduje się na stronie autora skryptu.

Jeżeli czytasz część newsletterów, które otrzymujesz, warto skorzystać z filtrów o których wspominałam w styczniowym wpisie (sekcja Etykiety i filtry). Wówczas wiadomości mogą pomijać skrzynkę odbiorczą i trafiać bezpośrednio do wyznaczonego folderu, a tym samym być w zasięgu kilku klików kiedy będziesz mieć czas i ochotę aby nadrobić lekturę.

Jeśli ten wpis zainspirował Cię do uporządkowania swojego maila, zerknij do mojego poprzedniego wpisu z serii Magiczne Inbox: 0 — Jak zadbać o porządek w skrzynce mailowej.

a humanist view on the digital world

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store