KelaLab
Published in

KelaLab

Missä asioissa opiskelija tai asevelvollinen soittaa Kelaan? Ensimmäiset opit puheanalytiikasta Kelassa

Kirjoittanut Riikka Lindroos-Järvitalo

Mistä ajatus lähti?

Vuoden 2020 aikana Kelan puhelinpalvelussa vastattiin 2 miljoonaan puheluun. Puhelinpalvelu on merkittävä palvelukanava ja valtava asiakastiedon lähde. Asiakkaan kanssa käydyn puhelun jälkeen palveluasiantuntija kirjaa lyhyesti puhelussa käsitellyt asiat ja luokittelee puhelun sisällön oletuksena oleviin kategorioihin kuten neuvonta tai kiirehtiminen. Tiedämme siis, että tietty osuus puheluista on koskenut neuvontaa, mutta emme tiedä onko puhelussa neuvottu tulorajojen laskemiseen tai terveydenhoitomaksun maksamiseen liittyvissä kysymyksissä. Puheanalytiikan kokeilussa lähdimme selvittämään, saisimmeko tekoälyn avulla selville yksityiskohtaisempia syitä puheluiden takana. Oletuksenamme oli, että löytäisimme konkreettisia esimerkkejä tilanteista, joita kehittämällä voisimme proaktiivisesti vähentää puheluiden määriä. Opiskelijat ja asevelvolliset valikoituivat kokeiluun, koska puheluissa ei tyypillisesti ole kyse terveyteen liittyvistä asioista, jotka vaatisivat vielä tarkempaa tietosuojaa. Lisäksi Gartnerin 20.4.2021 julkaiseman selvityksen mukaan milleniaalit ja z-sukupolven asiakkaat suosivat itsepalvelukanavia, joten tämänkin tiedon valossa oli erityisen mielenkiintoista pyrkiä selvittämään, miksi he soittavat Kelaan.

Tietosuoja ja –turva kokeilun ytimessä

Alusta asti oli selvää, että kokeilussa halutaan hyödyntää aitoja asiakaspuheluita. Vain niiden avulla voisimme todentaa kokeilun tavoitteet. Asiakaspuheluiden käyttö ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen asia, koska puheluissa puhutaan henkilökohtaisista asioista ja käydään läpi asiakkaan henkilötietoja. Tietosuoja ja –turva ovatkin kokeilun ytimessä. Aitojen asiakaspuheluiden käytön takia kokeilussa käytettävä Feelingstreamin sovellus on asennettu Kelan konesaliin, eikä tietoja luovuteta Kelan ulkopuolelle. Tämän lisäksi puheluista tehdyt tekstikäännökset on anonymisoitu ennen analyysin tekoa, eikä kokeilussa tarkastella yksittäisen henkilön puheluita vaan puheluita analysoidaan massana. Kokeiluun osallistuville konsulteille ja Kelan ulkopuolisille asiantuntijoille on lisäksi tehty Suojelupoliisin turvallisuusselvitys, eikä heillä ole näin pääsyä aitoihin, eikä anonymisoituihin puhelutallenteisiin.

Ensimmäisten kuukausien opit

Feelingstream-sovelluksen asennus ja käyttöönotto sujui nopeasti. Kelan IT-asiantuntijat tekivät asennuksen Kelan palvelimelle Feelingstreamin asiantuntijoiden opastamana. Vajaan kahden kuukauden kokemuksella olemme saaneet huomata, että datan laadulla ja määrällä on suuri merkitys. Kokeilussa käytettävät puhelutallenteet ovat yksikanavaisia, eli emme saa eriteltyä luotettavasti asiakkaan ja palveluasiantuntijan puhetta toisistaan. Tämä ei ole suuri ongelma tässä kokeilussa, mutta vähentää luonnollisesti analysoinnin mahdollisuuksia. Kaksikanavaisen puhelutallenteen avulla olisi mahdollista tehdä erillisiä analyyseja asiakkaan ja palveluasiantuntijan puheesta, kiinnostavaa olisi esimerkiksi tietää kuinka negatiiviseksi tai positiiviseksi tulkittu puhe jakautuu puhujien kesken tai kuinka paljon puheluissa on päällekkäistä puhetta. Yksikanavaisuus vaikuttaa myös puheesta muunnetun tekstin tarkkuuteen, halusimme verrata yksikanavaisen ja kaksikanavaisen puhelutallenteen eroja ja nauhoitimme kokeeksi yhden puhelun molemmilla tekniikoilla. Kaksikanavaisena tallennetun puhelun tekstikäännöksessä virheitä oli huomattavasti vähemmän yksikanavaiseen verrattuna.

Kuva 1:Esimerkki sanapilvestä, jossa on etsitty puheluita, joissa esiintyy sana ongelma
Kuva 2: Kuvassa puhetta prosessoidaan tekstiksi paralleellisti 72 CPU:lla. Serverin muistista on käytössä 104GB / 295GB. Puheluiden päivittäinen prosessointi kokeilussa kestää noin tunnin.
Kuva 3: Tekoälyn muodostama analyysi puheluiden aiheista, topic-malli.
Kuva 4: Pylväsdiagrammi opiskelijoiden ja asevelvolliset puhelinpalvelun positiivisiksi tulkituista puheluista ajalla 5.7–9.7.21
Kuva 5: Pylväsdiagrammi opiskelijoiden ja asevelvolliset puhelinpalvelun negatiivisiksi tulkituista puheluista ajalla 5.7–9.7.2021

--

--

KelaLab: kerromme innovaatiotoiminnasta Kelassa. KelaLab: we write about innovation activities within the Finnish Social Insurance Institution.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ville Viitasaari

Innovation Architect @KelaLab. Emerging technologies, (data) science, AI, blockchain. Car enthusiast. Fan of blueberries.