Hakkımızda

Kent ve Çocuk
Dec 27, 2017 · 1 min read

“Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.”

Anayasa 56. Madde

Kent ve Çocuk, çocukların mekan kullanımlarını ve deneyimlerini odağa alan bir şehircilik girişimidir. Anayasa’nın 56. Maddesini aynı zamanda bir “çocuk hakkı” olarak tanımlıyor, ilhamımızı katılımcı tasarım ilkelerinin gücünden alıyoruz.

Şehircilik disiplini ve farklı ölçeklerdeki uygulamaları içerisine çocuk odaklı yaklaşımı, katılımcılık ilkeleriyle birlikte dahil edebilmek istiyoruz.

Amaçlarımız:

  • Çocukların mekanla kurduğu ilişkiyi anlamak ve derinleştirmek
  • Mekan deneyimlerini ifade edecekleri farklı yöntemler geliştirmek
  • Mekanı müdahil olunabilir, kolektif bir alan olarak algılamalarını ve kendilerini mekan üzerine karar alabilen bireyler olarak görebilmelerini sağlamak
  • Kentleri ve mekanları sağlıklı ve güvenli bir şekilde deneyimleyebilecekleri tasarım, yayın ve oyun araçlarını üretmek
  • Çocukların kentsel mekandaki varlığını gündem etmek

Neden çocuk?

“Şehir çocuklar düşünülmeden yapıldıysa yetişkin vatandaşlar için de uygun değildir, o zaman zaten iyi bir şehir değildir”

Aldo Van Eyck

Çünkü çocuklarla çalışmak çok eğlenceli!

Çocukluk, mekanı deneyimleme biçimlerimizi kurduğumuz ve özgünleştirdiğimiz önemli bir dönem. Bunun yanında ölçek algısındaki farklılık, merak duygusunun yoğunluğu ve yüksek hayalgücüyle birlikte mekanlar yetişkinler dünyasında tahmin edilemeyecek karakterler kazanabiliyor. Bu karakterleri keşfetmeyi seviyor, içinden çıkamadığımız sorunların çözümlerinin çocukların dünyasında olduğuna inanıyoruz.

Öte yandan mevcut kentleşme deneyiminde çocukların kendilerini ifade edebilecekleri yeterli alan olmaması, kentlerde çocuklara ayrılan alanların giderek küçülmesi, dahası kentte çocuk varlığının unutulduğu hallerin çoğalması karşısında mesleki bir yaklaşım ve pratik gelişimini gerekli görüyoruz. Geleceğin yaşanabilir kentlerinin ancak çocuklarla birlikte kurulabileceğini biliyoruz.

Kent ve Çocuk

Çocukları ve çocukluk deneyimini odağa alan şehircilik girişimi. Çocuğun kent deneyimine dair bilgi üretimi, atölyeler ve tasarım uygulamaları yapar.

Kent ve Çocuk

Written by

City and Children

Kent ve Çocuk

Çocukları ve çocukluk deneyimini odağa alan şehircilik girişimi. Çocuğun kent deneyimine dair bilgi üretimi, atölyeler ve tasarım uygulamaları yapar.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade