Frederik Vincx
Sep 3, 2018 · 2 min read

De kop is eraf voor Paviljoen Schaarbeek. 125 ketjes werden warm ontvangen door hun nieuwe juffen en meesters. Spannend voor iedereen, want het team van directeur Sven Moens opende vandaag de deuren van een gloednieuwe school en gaf het startschot van een innovatieve kijk op lesgeven. Kijk mee naar ons filmpje over de eerste dag.

De start van het nieuwe schooljaar betekent ook de start van een eerste Kidstart project. Vier maanden lang zet het team achter dat project mee de schouders onder het Paviljoen en ondersteunen ze de school in hun zoektocht naar geconnecteerde en geëngageerde lessen.

  • Geconnecteerd ⇒ met ouders, buren, verenigingen en ondernemers in de omgeving. Met mensen die mee het onderwijs van deze kinderen willen maken.
  • Geëngageerd ⇒ vanuit de overtuiging dat ze meerwaarde creëren als ze de leerlingen naar buiten kunnen brengen of de buitenwereld naar binnen kunnen brengen.

Als er iets is waar Kidstart en Paviljoen samen in geloven, dan is het wel dit: “It takes a community to raise a child”.

Zin om samen met ons die community van Paviljoen Schaarbeek vorm te geven? Voor onze eerste workshop midden oktober willen we graag de nog kale speelplaats van Paviljoen vormgeven. We zoeken dus architecten die de liefde voor hun vak heel hands-on kunnen bijbrengen aan de leerlingen van het eerste leerjaar. Lijkt je dat iets voor jou? Zou het je lukken om aan jouw vakkennis over te brengen aan onze ketjes? Dan spreken we af met de leerkrachten om te kijken hoe we dat samen kunnen aanpakken.

Contacteer ons via dit formulier of mail Frederik Vincx op fvincx@gmail.com


Kidstart was laureaat van Hack Belgium, de grootste hackathon van België, gericht op het aanpakken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

Presentatie over Kidstart.

kidstart

Kidstart verbindt scholen met de buurt en de bredere maatschappij om leerlingen de kans te geven hun passies en talenten te ontdekken.

Frederik Vincx

Written by

Social service designer and entrepreneur. Helping carehomes with soulo.be and schools with kidstart.be

kidstart

kidstart

Kidstart verbindt scholen met de buurt en de bredere maatschappij om leerlingen de kans te geven hun passies en talenten te ontdekken.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade