Hoe krijg je gepassioneerde vrijwilligers voor de klas? Dat zochten we met Kidstart de voorbije maanden uit in basisschool Paviljoen in Schaarbeek. We begonnen heel gericht in één school, om binnenkort alle Nederlandstalige scholen te kunnen helpen om hun leerlingen een ruimere blik op de wereld te geven.

Frederik Vincx
Jan 5 · 4 min read

Tijdens een deugddoende kerstvakantie konden zowel de leerlingen als de leerkrachten van Paviljoen Schaarbeek even uitblazen. Ook voor Kidstart was de kerstvakantie een moment om even alles op een rijtje te zetten en terug te blikken op de voorbije maanden.s

Samen met de leerkrachten van het eerste leerjaar lanceerden we in oktober een oproep voor een graffiti-artiest.

We kregen heel wat reactie uit het Brusselse, maar uiteindelijk waren het Gerry Rooms en Encq Re Dudder die in november de ketjes leerden experimenteren met spuitbussen en letters. Zowel de leerlingen als de leerkrachten waren enthousiast en het eindresultaat staat prachtig!

Met in de video preview hier boven wel heel veel liefde voor het graffiti kunstwerk.

De komende maanden werken we verder met Paviljoen Schaarbeek. Het team van service designers Twisted Studio steunt ons om een dienst uit te bouwen die het voor Paviljoen en alle andere scholen makkelijk maakt om enthousiaste experts voor de klas te krijgen.

Video over ons traject totnogtoe.

Wat hebben wij de voorbije maanden geleerd? En wat kunnen we een volgende keer verstandiger aanpakken? We maakten een overzicht van alle stappen die we doorliepen en welke verbeterpunten we kunnen aanbrengen.

Service blueprint van het proces dat we doorliepen.

Lessen uit het pilootproject

1. Duidelijk verwachtingen formuleren

Van bij het begin moet volledig duidelijk zijn wat voor les en wat voor gastdocent we precies willen. Zo kunnen we een zeer gedetailleerde oproep lanceren en eventuele geïnteresseerden zo precies mogelijk briefen. We voorzien checklists en templates om dit vlotter te laten verlopen voor volgende oproepen.

2. Opvolging gastdocenten stroomlijnen

Er kroop heel wat tijd en moeite in de contacten tussen (potentiële) gastdocenten. We moeten een manier vinden om dat vlotter te laten verlopen. Welke kanalen kiezen we om te communiceren, hoe selecteren we, wie is verantwoordelijk? De belangrijkste organisatorische stap die we zetten is om telkens in het schoolteam een verantwoordelijke aan te duiden en om de voortgang van het project als agendapunt op de teamvergadering te zetten. Daarnaast is het duidelijk dat de school een makkelijk overzicht van vrijwilligers nodig heeft.

Verbeterpunten voor de volgende vrijwilligerles

3. Eenvoudige financiering nodig

Als een gastdocent al gratis komt lesgeven, moet de school uiteraard ook materiaal ter beschikking stellen of terugbetalen. Voor scholen is het echter niet altijd makkelijk om geld vrij te maken. Soms is er heel wat papierwerk nodig om geld te krijgen bij bijvoorbeeld de gemeente. We onderzoeken hoe we op een eenvoudige manier de financiering voor een project kunnen rondkrijgen. Een model dat ons inspireert is dat van OpenCollective.

4. Verhaal vertellen op sociale media

Het was een meerwaarde om het eerste project en de projectoproep zelf te filmen. We maakten een filmpje en deelden dit via sociale media. We kregen hier veel positieve reacties op. Op die manier maken we aan mensen buiten de school duidelijk waar we mee bezig zijn en kunnen we eventueel nieuwe gastdocenten warm maken voor Kidstart. Voor de school zelf is dit natuurlijk mooie promo! Voor de volgende projecten maakt het Paviljoenteam zelf de video’s met onze steun.

5. Gastdocenten voorbereiden

Mensen zonder onderwijservaring weten niet noodzakelijk waar en hoe te beginnen. Daarom komen er voor de gastdocenten standaard briefings die het team kan delen om hen te inspireren en te begeleiden.

6. Stappenplan voor schoolteams

Op termijn zoude sturing door het Kidstart team steeds minder sterk moeten worden en zou het initiatief van leerkrachten en vrijwillige gastdocenten moeten komen. Hoe gaan we dat realiseren? Hoe gaan we onszelf steeds ietsje meer overbodig maken…? Een handleiding voor schoolteams zal daar essentieel voor zijn. Die maken we de komende maanden met Paviljoen Schaarbeek.

Volgende stappen

Tijdens het tweede deel van het schooljaar zetten we nog minstens twee projecten op poten bij Paviljoen Schaarbeek. Daarnaast zoeken we nog twee andere scholen in het Brusselse die eveneens hun ondersteunend netwerk willen uitbouwen en inzetten in de klas. Zo kunnen wij onze nieuwe ideeën testen en antwoorden vinden op enkele van de vragen hierboven.


Nieuwsbrief

Heb je interesse in Kidstart? Als leerkracht, als gastdocent, als supporter? Schrijf je dan hier in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze volgende projecten.

Heb je ideeën, kan je ons inspireren of wil je je expertise delen? Contacteer ons gerust.

kidstart

Kidstart verbindt scholen met de buurt en de bredere maatschappij om leerlingen de kans te geven hun passies en talenten te ontdekken.

  Frederik Vincx

  Written by

  Social service designer and entrepreneur. Helping carehomes with soulo.be and schools with kidstart.be

  kidstart

  kidstart

  Kidstart verbindt scholen met de buurt en de bredere maatschappij om leerlingen de kans te geven hun passies en talenten te ontdekken.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade