Meetup #12 Voyeurs in the JVM land

24 kwiecień 2018 @ Bohomass Lab

Pawel Dolega
Apr 7, 2018 · 3 min read
Image for post
Image for post

Na spotkanie można zapisać się na stronie meetupu: https://www.meetup.com/Kielce-Java-User-Group/events/249537055/

Talk #1: “Za uchyloną kotarą” by Jarek Pałka

JVM to złożona maszyna, która napędza nasze systemy. Codziennie w pocie czoła przerzuca terabajty obiektów pomiędzy kolejnymi generacjami w GC, generuje strumienie optymalnego kodu skompilowanego przez jeden
z kompilatorów JIT, w międzyczasie próbując dogadać się z systemem operacyjnym. Jednak nie zawsze w naszej maszynowni wszystko przebiega zgodnie z planem. Gdzie szukać informacji? Jak odczytywać i interpretować wartości metryk? Kiedy winny jest JVM, nasza aplikacja, a w jakim przypadku system operacyjny?

Podczas tej sesji postaram się pokazać dostępne narzędzia, magiczne przełączniki i dostępne rozwiązania potrzebne w pracy każdego “kryminologa” JVM. Sesja będzie przeznaczona dla osób, które zaczynają przygodę z optymalizacją JVM.

Porozmawiamy o zapisywaniu zdarzeń z JVM, narzędziach ukrytych w JDK,
w tym także Java Mission Control i Flight Recorder i zobaczymy jak Java płonie :).
Nie zapomnimy też o narzędziach dostępnych w systemie operacyjnym Linux.

Talk #2: “Przyłapani w akcie” by Jarek Pałka

Uzbrojeni w narzędzia i wiedzę, podczas tej sesji spróbujemy przekuć teorię
w praktykę. Na naszej drodze staną zasobożerne procesy, wściekle pożerające CPU, RAM i IOOPS naszego systemu. Spróbujemy je odnaleźć i, korzystając
z narzędzi, zidentyfikować źródło problemu. Na maszynie uruchomione będą procesy JVM, a my bez dostępu do kodu źródłowego oddamy się zawiłościom inwestygacji i wkroczymy w świat kryminalistyki JVM.

Od ponad 15 lat w branży IT, jako administrator baz danych, programista,
architekt, manager i „inżynier do spraw katastrof”. Brałem udział w małych,
średnich i nonsensownie dużych projektach, prowadzonych zgodnie zasadami
„waterfall”, Agile oraz przy braku jakichkolwiek metodyk, zawsze jednak
z tym samym, pożądanym skutkiem. Co doprowadziło mnie do wniosku, że nie ważne co robisz, tak długo jak robisz to dobrze, w najprostszy
z możliwych sposobów i używasz właściwych narzędzi, które wykonają pracę za ciebie.

W międzyczasie dałem się porwać ideą TDD oraz Software Craftsmanship, do granic możliwości wyeksploatowałem tak piękne w swej prostocie pomysły jak REST i NoSQL, by potem porzucić je, by zgłębić tajniki „system thinking”
i zachwycić się siłą jaką niesie ze sobą „metafora” i odkryć, że rządzą nami te same prawa „natury”.

Niepokorny wyznawca kościoła JVM, badacz bytecode’u i JIT oraz wszelkiej maści parserów, interpreterów i kompilatorów.

Od czasu do czasu można usłyszeć moje niskiej jakości żarty na temat
architektury na konferencjach w Polsce. Trener w http://symentis.pl
i autor bloga na http://geekyprimitives.wordpress.com/ oraz samozwańczy dyktator w radach programowych konferencji JDD, 4Developers, SegFault
i CoreDump.

Zdjęcia

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Sponsorzy

Image for post
Image for post

Sponsorem wydarzenia i sponsorem założycielskim JUGa jest Virtus Lab.

Image for post
Image for post

Licencje na IDE sponsoruje Jet Brains: twórca najlepszego IDE do Javy na świecie :)

Image for post
Image for post

Książki z katalogu Manning dla uczestników Meetupu.

Kielce Java

Strona społeczności Kielce JUG

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store