Tiêu chuẩn Định Cư Châu Âu ISO-2123XYR là gì?

Cụ thể: ISO-2123XYR là một tiêu chuẩn dùng để quản lý QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ của khách hàng có nhu cầu Đầu Tư Định Cư Châu Âu và lấy Thẻ xanh Châu Âu được phục vụ tại LAMTHANHTEN & GIG từ năm 2015 trở đi, đây là một bộ quy trình quản lý kín và có tính kết nối mở tuyệt đối đến khách hàng bằng nhiều giải pháp công nghệ 4.0 tiên tiến bật nhất hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới!

Định Cư Châu Âu Tiêu Chuẩn ISO-2123XYR có tốt không, ISO-2123XYR đã áp dụng thực tế như thế nào!

Đầu Tư Định Cư Châu Âu theo tiêu chuẩn ISO-2123XYR để lấy Thẻ Xanh Châu Âu

ISO-2123XYR là một tiêu chuẩn quản lý chất lượng làm việc và xử lý hồ sơ của những khách hàng có nhu cầu Định Cư Châu Âu và lấy Thẻ Xanh Châu Âu tại LAMTHANHTIEN & GIG kê từ năm 2015 trở đi kết hợp công nghệ 4.0 tốt nhất hiện nay. Chúng tôi đã áp dụng và tối ưu tỷ lệ đậu hồ sơ của khách hàng xuống chỉ còn 2/3 thời gian xử lý!

Khách hàng Định Cư Châu Âu và lấy Thẻ Xanh Châu Âu sẽ được lợi gì khi áp dụng Tiêu Chuẩn ISO 2123XYR ở Lâm Thành Tiến & GIG:

🔸 1. Danh sách hồ sơ xử lý theo tiêu chuẩn ISO-2123XYR sẽ chặt chẽ hơn.
🔸 2. Thời gian xử lý hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO-2123XYR sẽ được rút ngắn hơn trước rất nhiều lần.
🔸 3. Quá trình kết nối tương tác với khách hàng sẽ được tối ưu hơn và không gây ra thiếu sót khi áp dụng tiêu chuẩn ISO-2123XYR.
🔸 4. Khách hàng sẽ được hưởng hậu chăm sóc bán hàng cũng như trước bán hàng tốt hơn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO-2123XYR.
🔸 5. Tiêu chuẩn ISO-2123XYR sẽ giúp khách hàng có cái nhìn tổng thể về tỉ lệ đậu khi xin Visa hay tỉ lệ hoàn thành hồ sơ và giải quyết hồ sơ của đối tác khi kết hợp cùng LAMTHANHTIEN & GIG.
🔸 6. Tiêu chuẩn này cũng giúp khách hàng đánh giá được nhu cầu có phù hợp với chương trình Định Cư và các Sản Phẩm của LAMTHANHTIEN & GIG hay không, từ đó tiết kiệm được thời gian cho khách hàng và cả chúng tôi!

【Kinh Nghiệm】ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ CHÂU ÂU — THẺ XANH CHÂU ÂU GIÁ TỐT NHẤT

Tổng hợp những 【Kinh Nghiệm】 ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ CHÂU ÂU ✅ THẺ XANH CHÂU ÂU GIÁ TỐT NHẤT hiện nay ✅ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ CHÂU ÂU, lấy Thẻ Xanh Châu Âu thời gian nhanh nhất với mức giá thấp nhất ✅ Đầu tư lợi nhuận tối đa và an toàn TUYỆT ĐỐI với LAMTHANHTIEN ở Châu Âu — Hotline: 0973.313.077

Tư vấn Định Cư Quốc Tế, Thẻ xanh Châu Âu, Visa

Written by

Tư vấn Đầu tư định Cư Quốc Tế, Định cư nước ngoài như: Síp, Malta, Cyprus, Úc, Mỹ, Canada, Visa, Thẻ Xanh Châu Âu tại LAMTHANHTIEN với Hotline 24/7 0973.313.077

【Kinh Nghiệm】ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ CHÂU ÂU — THẺ XANH CHÂU ÂU GIÁ TỐT NHẤT

Tổng hợp những 【Kinh Nghiệm】 ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ CHÂU ÂU ✅ THẺ XANH CHÂU ÂU GIÁ TỐT NHẤT hiện nay ✅ TƯ VẤN ĐỊNH CƯ CHÂU ÂU, lấy Thẻ Xanh Châu Âu thời gian nhanh nhất với mức giá thấp nhất ✅ Đầu tư lợi nhuận tối đa và an toàn TUYỆT ĐỐI với LAMTHANHTIEN ở Châu Âu — Hotline: 0973.313.077

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade