Hva er en kjerne?

Det sentrale premisset i kjernemodellen er at vi skal begynne med å ta tak i det aller viktigste — selve kjernen. Men hva er egentlig en kjerne? Og hvordan finner vi ut hva som er kjernene våre?

Image for post
Image for post
Hva i all verden er kjernen?

Start med kjernen

Begynn med de viktigste kjernene

Noen eksempler

Eksempler fra konkrete prosjekter

CASE: Forskerstøtte på NMBU

CASE: Kreftforeningen

CASE: Mestergruppen

Kjernen er kanaluavhengig

CASE: Telenor fakturaforklaring

CASE: Politiet.no

CASE: SFT

Kjernen som en del av kundereisen

Image for post
Image for post
Typisk kundereise

CASE: App for Stikkut

Image for post
Image for post
Et av kjerneparene jobber med registrering av turen på turmålet som kjerne.

Start med et kjerneområde

Oppsummering

Kjernemodellen.no

Alt du trenger å vite om kjernemodellen

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Written by

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.

Kjernemodellen.no

Kjernemodellen er eit enkelt og effektivt verktøy for å forenkle, prioritere og få ting til å skje i digitale kanalar.

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Written by

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.

Kjernemodellen.no

Kjernemodellen er eit enkelt og effektivt verktøy for å forenkle, prioritere og få ting til å skje i digitale kanalar.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store