Kurs i kjernemodellen 3.-5. februar

Det blir ein ny sjanse til å lære deg alt du treng å vite om kjernemodellen på IGM. OBS! Kurset går både digitalt og analogt i parallel.

Image for post
Image for post

Saksa fra kursbeskrivelsen på igm.no/kjernemodellen:

Dette kurset passer for alle som ønsker å lage mer brukervennlige og lønnsomme digitale løsninger, og særlig deg som jobber med:

 • Digital kommunikasjon
 • Digital markedsføring
 • Digital strategi
 • Produktutvikling
 • Tjenestedesign
 • UX-design (brukeropplevelse)
 • Prosjektledelse

Hele kurset består totalt av 3 frittstående moduler, det vil si at hver enkelt av modulene kan tas uavhengig av de andre:

 • Kom i gang med kjernemodellen
 • Kjernemodellen som prioriteringsverktøy
 • Lær deg å fasilitere ditt eget kjerneverksted

Hvis du ønsker å bli en sertifisert fasilitator av kjerneverksted må du gjennomføre alle de tre modulene.

Modulene i kurset er:

Modul 1 — Kom i gang med kjernemodellen

Dette grunnkurset lærer deg hvordan du kan bruke modellen som et tankeverktøy for å prioritere, forenkle og få framdrift i digitale kanaler.

Kurset lærer deg å se sammenhengene mellom digital kommunikasjon, design og strategi, og hvordan du kan bruke kjernemodellen til å få grep om:

 • Brukerbehov
 • Forretningsstrategi
 • Markedsføring
 • Informasjonsarkitektur
 • Designtenkning
 • Kundereise
 • Kanalstrategi
 • Adferdspsykologi
 • Prioritering av tiltak

Du lærer deg hele tankegangen bak kjernemodellen, gjennom konkrete caser fra blant andre Kreftforeningen, utdanning.no, DNB og Oslo kommune.

Denne modulen passer både for deg som ikke kjenner til kjernemodellen fra før, og for deg som har prøvd den ut i noen prosjekter, men gjerne vil vite mer om hvordan modellen fungerer.

Modul 2 — Kjernemodellen som prioriteringsverktøy

I denne modulen lærer du deg hele prosessen rundt et godt gjennomført kjerneverksted, blant annet:

 • Prioritering og forankring av mål og målgrupper
 • Kartlegging og prioritering av brukeroppgaver
 • Brukersentrert metodikk
 • Forretningsstrategi i praksis
 • Prioritering av kjerner
 • Forankring og kommunikasjon i forkant av kjerneverkstedet
 • Rigging av kjerneverksted og sammensetning av kjernepar
 • Prioritering og oppfølging av tiltak

Dette er en videregående modul, som forutsetter at du enten har gjennomført grunnkurset eller har god kjennskap til kjernemodellen og gjennomføring av kjerneverksted fra før.

Modul 3 — Lær deg å fasilitere ditt eget kjerneverksted

Dette er et videregående kurs der du lærer deg å gjennomføre et kjerneverksted, enten i din egen organisasjon, eller i kundens organisasjon hvis du jobber som konsulent.

Kjerneverkstedet er en morsom og effektiv workshop-/storgruppemetodikk, der representanter fra hele organisasjonen jobber sammen i kjernepar for å prioritere tiltak i digitale kanaler. En annen måte å beskrive det på er at det er en 1-dags minisprint, der du kan oppnå mange av de samme resultatene som i en designsprint, som vanligvis går over 5 dager.

Et godt gjennomført heldags kjerneverksted kan gi deg effekter som:

 • Samhandling på tvers av siloer og avdelinger
 • Forankring for tiltak fra topp til bunn i organisasjonen
 • Økt forståelse av viktigheten av brukerorientering
 • Økt forståelse av virksomhetens mål og strategier
 • Økt forståelse for design- og strategiprosesser
 • Økt digital modenhet blant alle deltakerne
 • Prioritering av konkrete tiltak for å sette resultatene ut i livet

Hvis du er konsulent kan kjerneverkstedet også hjelpe deg til å få en omforent forståelse av prosjektet både i teamet og hos kunden.

Kurset passer for deg som enten har gjennomført de andre modulene, eller som har brukt metoden i en del prosjekter og gjerne vil lære deg hvordan du går fram for å maksimalt utbytte av et kjerneverksted.

Sertifisering:
Hvis du har fått godkjent alle tre modulene, kan du også gjennomføre sertifisering. Denne består i at du gjennomfører ditt eget kjerneverksted og skriver en kort rapport om gjennomføringen. Du får personlig oppfølging av Are gjennom hele denne prosessen.Når du har fått godkjent rapporten kan du titulere deg som «Sertifisert moderator av kjerneverksted».

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

“Lærerikt og morsomt kurs om hvordan kjernemodellen kan brukes for å gjøre NVEs nettsider mer effektive for både brukere og organisasjonen. Med inspirerende metodikk fikk jeg god forståelse av metoden, og jeg føler meg kompetent og motivert til å ta i bruk kjernemodellen og ikke minst fasilitere kjerneverksted i min organisasjon. Kjernemodellen er like enkel som den er genial, og er et godt verktøy for å skape bevissthet og engasjement rundt innhold på nettsiden.”
Jarle Stokland, Webredaktør, NVE

“Den lette og uformelle tonen du klarte å holde igjennom tre dager var fantastisk. Selv om det var et digitalt kurs, så klarte du virkelig å komme igjen «PC-skjermen» på en veldig positiv måte og ikke minst å se hver deltager. Passe lange økter, men gode pauser funket også svært bra. Og selvfølgelig var det faglige innholdet helt i verdensklasse. Utrolig inspirerende å få presentert kjernemodellen og dens muligheter fra selve kilden. Også fint å få tilpassede råd til min organisasjon om hvordan vi kan bruke modellen videre.”

«Dette var en grundig og god innføring i kjernemodellen fra A-Å. Det er et utrolig praktisk verktøy, og selv om jeg har brukt det i flere år var det veldig nyttig med en skikkelig gjennomgang fra «Mr Kjernekar» Are.»
- Eivind Skogen, Nova

«Vil du ha et verktøy for å arbeide godt med innhold, hvor brukerne har hovedrollen, men strategien aldri blir glemt, hvor oppgavene blir konkrete og forslagene varierte, som kan brukes alene og sammen med andre, så er det bare å lære seg kjernemodellen!»
Tone Simonnes, nettredaktør Kompetanse Norge

Om kursleder

Are Gjertin Urkegjerde Halland har mer enn 20 års erfaring med digital kommunikasjon, strategi, design og produktutvikling. Han har blant annet vært rådgiver i Netlife Design fra 2006 til 2018. Etter en kort periode i FINN.no begynte han for selv som selverklært Kjernekar, og tilbyr nå kurs, foredrag, workshops og uavhengig rådgivning gjennom kjernekaren.no. Han blogger også jevnlig på kjernemodellen.no.

Påmelding på igm.no/kjernemodellen.

Kjernemodellen.no

Alt du trenger å vite om kjernemodellen

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Written by

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.

Kjernemodellen.no

Kjernemodellen er eit enkelt og effektivt verktøy for å forenkle, prioritere og få ting til å skje i digitale kanalar.

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Written by

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.

Kjernemodellen.no

Kjernemodellen er eit enkelt og effektivt verktøy for å forenkle, prioritere og få ting til å skje i digitale kanalar.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store