Last ned malar og andre ressursar

Ymse malar til bruk i kjerneverksted m.m. Sist oppdatert 2. mars 2021. Enjoy!

OBS! Adressen til denne sida kan bli endra, men du vil alltid finne malane på kortadressa kjerne.link/maler.

English templates here.

Kjernemodellmalen (bokmål)

Bruk denne for utskrift i A3, eller til å lime inn i f.eks. Mural, Miro, Powerpoint, osv.

Prioriteringssirklar

Bruk desse til å prioritere mål, brukaroppgaver og kjerner.

Handlingskort

Bruk dette for å registrere tiltak i kjerneverksted, og følg opp med backlog etterpå.

Mobil først

Bruk denne for å prioritere innhald mobil først-style.

Utskrift, side 2

Nyvinning! Skriv ut denne på baksida av kjernemodell-arket, så har du alt du treng på eit ark :)

Presentasjonsmaler

Inkludert tom kjernemal, kjernemal for utfylling med tekst og 1 stk handlingskort. Denne malen vil bli oppdatert med meir innhald etterkvart.

Mini-mal

Bruk dette som ein forenkla versjon av kjerneverksted, eller som samskrivingsverktøy.

PS! Du kan også laste ned dokumentet som Word ved å velge Fil->Last ned->Word

Airtable

Mal for å planlegge, gjennomføre og følge opp kjerneverksted. Forklaring i malen.

Mural

Norsk mal for Mural

Miro

Betaversjon på kjerne.link/miro.

Engelske malar, svg-filer, m.m.

Du finner det meste på Google Drive. OBS! Kan innehalde utdaterte og/eller uferdige filer.

Lisensinfo

Kjernemodellen er lisensiert under Creative Commons som cc-by-sa-4.0. Det betyr at du kan bruke den heilt fritt så lenge du viser til opphavet. Du kan også gjere endringar i modellen, men må da dele vidare på samme vilkår.

Lykke til, og send gjerne tilbakemeldingar til are@kjernekaren.no.

Mvh. Kjernekaren

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Written by

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.

Kjernemodellen.no

Kjernemodellen er eit enkelt og effektivt verktøy for å forenkle, prioritere og få ting til å skje i digitale kanalar.

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Written by

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.

Kjernemodellen.no

Kjernemodellen er eit enkelt og effektivt verktøy for å forenkle, prioritere og få ting til å skje i digitale kanalar.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store