Dette er kjernemodellen

Kjernemodellen er ein praktisk metode for å lage betre produkter og tjenester. Her er ei innføring i modellen, med forklaring av korleis du kjem i gang med å bruke den sjølv.

I denne artikkelen lærer du:

  • Kva kjernemodellen er, og kva kan den brukast til
  • Korleis prosessen rundt eit kjerneverksted bør fungere
  • Kva forarbeid du bør gjere med strategi, målgrupper og brukarbehov
  • Korleis du bør rigge kjerneverkstedet for å få maksimal effekt
  • Stegene i kjernearket som blir brukt i kjerneverkstedet
  • Korleis du kan kome i gang med å bruke modellen sjølv
  • Kva som skjer med boka om kjernemodellen

OBS! Denne artikkelen er flytta til kjernemodellen.no/kjernemodellen!

Dette er kjernemodellen:

OBS! Denne artikkelen er flytta til kjernemodellen.no/kjernemodellen!

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Are Gjertin Urkegjerde Halland

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.

More from Medium

Shushant Singh Rajput demise, the media ,masses and great mess. (Part 1)

George Carver “One of America’s great scientists”

What’s New Version 0.25

The Unexpected “Winners” of the Pandemic (No, It’s Not Big Pharma)