Veier inn — Hvor kommer brukeren fra?

Hva er konteksten, hvor kommer brukeren fra, og hvordan kan vi sørge for at han eller hun finner fram til løsningen vår når behovet oppstår?

Image for post
Image for post
Brukerne kan ha mange veier inn til løsningen vår. Illustrasjon: Hanne Wetland.
Image for post
Image for post

Hvordan kan vi påvirke veien inn?

Kontekst og motivasjon

Eksempel: Veier inn til å kjøpe bilforsikring

Image for post
Image for post

Markedsføring

Søkeord og triggerord

Navigasjon i egne digitale kanaler

CASE: Forskningsstøtte på NMBU

Andre nettsteder og partnere

Kanalstrategi og sosiale medier

CASE: Intranettside om parkering

Oppsummering

Kjernemodellen.no

Alt du trenger å vite om kjernemodellen

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Written by

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.

Kjernemodellen.no

Kjernemodellen er eit enkelt og effektivt verktøy for å forenkle, prioritere og få ting til å skje i digitale kanalar.

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Written by

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.

Kjernemodellen.no

Kjernemodellen er eit enkelt og effektivt verktøy for å forenkle, prioritere og få ting til å skje i digitale kanalar.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store