“Świat oczami programisty” — mój kanał na YouTube

“Świat oczami programisty” — kanał YouTube

W serwisie YouTube można znaleźć mój kanał, który nazwałem “Świat oczami programisty”.

Już kilka filmów się pojawiło, więc pora o tym napisać na blogu.

Chcę poprzez ten kanał realizować dwie misje:

Vlog

Nigdy nie lubiłem występować przed kamerą, więc pomyślałem, że dlaczego by nie wyjść poza strefę swojego komfortu i nie spróbować ;)

Staram się 1–2 razy na tydzień wrzucać nowy odcinek vloga, w którym opowiadam o różnych aspektach życia programisty. Od tego jak się uczyć, po rozwijanie swojej produktywności i zdobywanie wolności finansowej. To wszystko połączone z dawką motywacji i zachęty do samorozwoju.

Screencasty

Część bardziej techniczna. Klikam po ekranie i pokazuję jak rozwiązuję różne mniejsze i większe problemy programistyczne.

Część vlogowa jest po polsku. Chociaż mówię o tematach uniwersalnych to jednak chciałbym żeby to było zakorzenione w naszej polskiej świadomości i rzeczywistości. Część screencastowa jest po angielsku gdyż uważam, że może się przydać szerszemu gronu odbiorców.

Dla mnie ten kanał to swego rodzaju eksperyment jak i próba przezwyciężenia swoich ograniczeń :)

Zapraszam Was do subskrypcji kanału!

Zapraszam Was do polubienia fanpage na Facebooku!

kkempin’s dev blog

Dev and life blog.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store