“Świat oczami programisty” — mój kanał na YouTube

Image for post
Image for post
“Świat oczami programisty” — kanał YouTube

Vlog

Nigdy nie lubiłem występować przed kamerą, więc pomyślałem, że dlaczego by nie wyjść poza strefę swojego komfortu i nie spróbować ;)

Screencasty

Część bardziej techniczna. Klikam po ekranie i pokazuję jak rozwiązuję różne mniejsze i większe problemy programistyczne.kkempin’s dev blog

Dev and life blog.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store