“Świat oczami programisty” — mój kanał na YouTube

“Świat oczami programisty” — kanał YouTube

W serwisie YouTube można znaleźć mój kanał, który nazwałem “Świat oczami programisty”.

Już kilka filmów się pojawiło, więc pora o tym napisać na blogu.

Chcę poprzez ten kanał realizować dwie misje:

Vlog

Nigdy nie lubiłem występować przed kamerą, więc pomyślałem, że dlaczego by nie wyjść poza strefę swojego komfortu i nie spróbować ;)

Staram się 1–2 razy na tydzień wrzucać nowy odcinek vloga, w którym opowiadam o różnych aspektach życia programisty. Od tego jak się uczyć, po rozwijanie swojej produktywności i zdobywanie wolności finansowej. To wszystko połączone z dawką motywacji i zachęty do samorozwoju.

Screencasty

Część bardziej techniczna. Klikam po ekranie i pokazuję jak rozwiązuję różne mniejsze i większe problemy programistyczne.

Część vlogowa jest po polsku. Chociaż mówię o tematach uniwersalnych to jednak chciałbym żeby to było zakorzenione w naszej polskiej świadomości i rzeczywistości. Część screencastowa jest po angielsku gdyż uważam, że może się przydać szerszemu gronu odbiorców.

Dla mnie ten kanał to swego rodzaju eksperyment jak i próba przezwyciężenia swoich ograniczeń :)

Zapraszam Was do subskrypcji kanału!

Zapraszam Was do polubienia fanpage na Facebooku!

kkempin’s dev blog

Dev and life blog. Thoughts about programming, design patterns, Ruby and life.

Krzysztof Kempiński

Written by

IT expert. Ruby on Rails/iOS/Elixir programmer. Blogger. Podcaster.

kkempin’s dev blog

Dev and life blog. Thoughts about programming, design patterns, Ruby and life.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade