Books

Log of books that I’ve read, reading now and plan to read in the future.

In progress

 • Uwolniona — Tara Westover
 • Pionierki Internetu — Evans Claire

Waiting room

 • Technical leadership. Od eksperta do lidera — Mariusz Sieraczkiewicz (already read)
 • Technical Blogging — Antonio Cangiano
 • The Pragmatic Programmer — Andy Hunt, Dave Thomas
 • Secrets of power negotiating — Roger Dawson
 • Fastlane milioner — MJ DeMarco
 • Wspomnienie o przeszłości ziemi — Cixin Liu
 • Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka — Robert B. Cialdini
 • Zrozumieć programowanie — Gynvael Coldwind
 • Maximum Achievement — Brian Tracy
 • Autobiografia — Benjamin Franklin
 • Zapytaj Garyego — Gary Vaynerchuk
 • Co ludzie sukcesu robią przed śniadaniem — Laura Vanderkam
 • The 22 Immutable Laws of Marketing — Al Ries,‎ Jack Trout
 • Choose Yourself! — James Altucher
 • Od dobrego do wielkiego — James C. Collins
 • The Psychology of Computer Programming — Gerald Weinberg
 • Homo deus: krótka historia jutra — Yuval Noah Harari
 • The personal MBA — Josh Kaufman
 • Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację — Daniel H. Pink
 • Szkoła mówców — Lidia Buksak (audiobook)
 • Włam się do mózgu — Radosław Kotarski
 • Cała naprzód! — Michael Hyatt

Already read

2020:

 • Powerful — Patty McCord
 • Metoda tęczówki — Jacek Kłosiński
 • Sztuka odpuszczania — Pat Flynn
 • Siła snów — Robb Alice
 • Projekt Feniks — Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford

2019:

 • Jak występować i zabłysnąć — Maciej Orłoś (audiobook)
 • Tools of Titans — Tim Ferriss
 • Growth Hacker Marketing — Ryan Holiday
 • Człowiek w poszukiwaniu sensu — Viktor Frankl
 • Krew, pot i piksele — Jason Schreier (audiobook)
 • Rozmyślnik — Jacek Walkiewicz (audiobook)
 • The Subtle Art of Not Giving a F*ck — Mark Manson
 • Unshakeable: Your Financial Freedom Playbook — Tony Robbins (audiobook)
 • Nie sprzedawaj. #Pozwólkupić — Wojciech Woźniczka
 • Esencjalista — Greg McKeown
 • Gotowi na start — Pat Flynn
 • The obstacle is the way — Ryan Holiday
 • Głaskologia — Miłosz Brzeziński (audiobook)
 • Rodzina. Najważniejsza firma na świecie — Jacek Pulikowski
 • Firma, czyli Ty — Paul Jarvis

2018:

 • Pełna moc życia — Jacek Walkiewicz
 • Lykke — Meik Weiking
 • Clean code — Robert C. Martin
 • Jak przestać się martwić i zacząć żyć — Dale Carnegie
 • Życiologia — Miłosz Brzeźiński (audiobook)
 • The Road To Financial Freedom — Bodo Schaefer (audiobook)
 • Programista.. i co dalej? — Maciej Aniserowicz
 • Biznes do góry nogami wywrócony — Richard Branson
 • Jedna rzecz. Zaskakujący mechanizm niezwykłych osiągnięć — Gary Keller (audiobook)
 • ABC psychologii komunikacji — Elżbieta Sujak
 • Rework — Jason Fried, David Heinemeier Hansson (audiobook)
 • No Excuses! — Brian Tracy (audiobook)
 • How to Win Friends & Influence People — Dale Carnegie
 • Deep work — Cal Newport
 • Wy wszyscy moi ja — Miłosz Brzeziński (audiobook)
 • Mit przedsiębiorczości — Michael E. Gerber (audiobook)
 • Jesteś marką — Joanna Malinowska-Parzydło
 • So good that they can not ignore you – Cal Newport
 • Obudź w sobie olbrzyma — Tony Robbins
 • Sapiens. Od zwierząt do bogów — Yuval Noah Harari
 • Zaufanie, czyli waluta przyszłości — Michał Szafrański
 • Lekcje strategii. Szachy — Michał Kanarkiewicz
 • Zaczynaj od DLACZEGO — Simon Sinek (audiobook)

2017:

 • Programming Elixir — Dave Thomas
 • Pan lodowego ogrodu, tom I, II — Jarosław Grzędowicz
 • Finansowy ninja — Michał Szafrański
 • Scrum Guide — Ken Schwaber and Jeff Sutherland
 • The Twelve-Factor App — Adam Wiggins
 • Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software — GoF
 • Seven Concurrency Models in Seven Weeks — Paul Butcher
 • Hatching Twitter — Nick Bilton
 • W dżungli podświadomości — Beata Pawlikowska (audiobook)
 • Patterns of Enterprise Application Architecture — Martin Fowler
 • The 7 Habits of Highly Effective People — Stephen R. Covey
 • Secrets of the Millionaire Mind — T. Harv Eker
 • The 4-Hour Work Week — Timothy Ferriss
 • The Keep It Simple Book — Simon Tyler
 • Get Sh*t Done! — Niall Harbison
 • Soft Skills: The software developer’s life manual — John Sonmez
 • The Miracle Morning — Hal Elrod
 • Rich Dad Poor Dad — Robert Kiyosaki
 • Biznes ci ucieka — Marcin Osman
 • Pędzę jak dziki tapir. Bartoszewski w 93 odsłonach — Zając Marek
 • Sztuka życia dla mężczyzn — Szczepan Twardoch, Przemysław Bociąga
 • Demon i panna Prym — Paulo Coelho
 • Getting to YES with yourself — William Ury
 • Negocjuj! — Wojciech Woźniczka
 • 365 dni do wolności finansowej — Magdalena Chołuj
 • Kroki w nieznane. Autobiografia — Richard Branson
 • Zawód programista — Maciej Aniserowicz
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store