Cztery obszary rozwoju. Vlog #007

W siódmym odcinku youtubowego vloga opowiadam o czterech obszarach osobistego rozwoju.

Obszary rozwoju — YouTube video

Rozwój najcenniejszej rzeczy jaką posiadasz, czyli samego siebie powinien następować w czterech obszarach:

1. Fizycznym — odżywianie, ruch fizyczny i odpoczynek
2. Socjalno-emocjonalnym — nawiązywanie i podtrzymywanie więzi społecznych. Zrozumienie kogoś przed byciem zrozumianym.
3. Mentalnym — czytanie, ucznie nowych rzeczy, pisanie i uczenie innych
4. Duchowym — modlitwa, medytacja, sztuka, pomoc innym.

Zbalansowany rozwój we wszystkich tych aspektach jest motorem napędowym w życiu.

O tym jak ja wychodzę ze swojej strefy komfortu i staram się rozwijać we wszystkich tych sferach opisałem na blogu: https://medium.com/kkempin/how-im-going-out-of-my-comfort-zone-5f4fe6947530


Zapraszam do obejrzenia filmiku, polubienia, podzielenia się innym i subskrybowania kanałuhttps://www.youtube.com/channel/UCZuCtTnhyNLiYVokaOUbSRg?sub_confirmation=1


Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na tym blogu, zapisz się na mój newsletter! — http://eepurl.com/cVPm_v

kkempin’s dev blog

Dev and life blog. Thoughts about programming, design patterns, Ruby and life.

Krzysztof Kempiński

Written by

IT expert. Ruby on Rails/iOS/Elixir programmer. Blogger. Podcaster.

kkempin’s dev blog

Dev and life blog. Thoughts about programming, design patterns, Ruby and life.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade