Podcast “Porozmawiajmy o IT”

W serwisie iTunes, Spreaker i Stitcher, SoundCloud oraz Spotify można znaleźć podcast “Porozmawiajmy o IT”.

Scena podcastingu w Polsce bardzo szybko się rozwija. Statystyki pokazują, że coraz więcej Polaków słucha podcastów.

Słuchanie podcastów ma tą zaletę, że można to robić wykonując inne czynności. Stąd też jazda autobusem, czekanie w korku, na wizytę u lekarza czy podczas biegania nie muszą już więcej być marnotrawieniem czasu.

Każdy może wybrać interesujący go podcast i słuchać go w dowolnym czasie.

W podcaście “Porozmawiajmy o IT” pokazuję trendy, technologie i metodyki, które są obecnie stosowane w IT. Poprzez ten podcast chcę docierać do ludzi z branży na różnym stopniu zaawansowania jak również ludzi spoza, którzy dopiero zastanawiają się nad wejściem lub myślą o wyborze tej ścieżki zawodowej.

Strona domowa podcastu to porozmawiajmyoit.pl

Zapraszamy bardzo serdecznie do oceniania, komentowania i subskrypcji kanału w iTunes i Stitcher!

Zapraszamy do polubienia fanpage na Facebooku!

Możesz nas też posłuchać na Buzzsprout — http://www.buzzsprout.com/103493

kkempin’s dev blog

Dev and life blog. Thoughts about programming, design patterns, Ruby and life.

Krzysztof Kempiński

Written by

IT expert. Ruby on Rails/iOS/Elixir programmer. Blogger. Podcaster.

kkempin’s dev blog

Dev and life blog. Thoughts about programming, design patterns, Ruby and life.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade