[HOW TO GO] มาเคแลนด์ยังไง มาดูกัน!!

KLANDTH
KLANDTH
Jul 9, 2018 · 2 min read

ก่อนจะไปดูว่าเราสามารถมาร้าน KLAND (เคแลนด์) ได้อย่างไร เราก็ต้องทำความรู้จักคร่าว ๆ กับ KLAND ก่อนใช่ไหมละ ? ฉะนั้นวันนี้เราเลยจะมาแนะนำคร่าว ๆ ว่าเป็น KLAND คือร้านอะไร มีอะไรขายบ้างแล้วปิดท้ายด้วยการเดินทางว่ามายังไง 🤩


KLAND (เคแลนด์) เป็นร้านขายเสื้อผ้า Multi Brands ที่มีแบรนด์นำเข้าโดยตรงจากเกาหลีที่มีแบรนด์เสื้อผ้าเกาหลีที่ได้รับความนิยมมาก ๆ จากประเทศเกาหลี KLAND จึงเป็นตัวแทนนำเข้ามาโดยตรง เรียกได้ว่าเสื้อผ้าที่เราสั่งนั่นบินกันมาร้อน ๆ จากเกาหลีเลยทีเดียวแถมยังมีมาหลายแบรนด์สุด ๆ ไม่ว่าจะเป็น O!Oi , 5252 by O!Oi , Nonagon , DIM. E. CRES. , MSKN2ND , CHARM’S , Andersson Bell , Boy London , ODD ONE OUT และอื่น ๆ เป็นอย่างไรกันบ้างหากใครที่ชื่นชอบแฟชั่นเกาหลีน่าจะคุ้นชื่อ คุ้นตากันหลายแบรนด์เลยอีกทั่งแบรนด์ที่เรานำเข้ามานักร้อง นักแสดง ไอดอลทั้งหลายก็ใส่อยู่บ่อยครั้งเลย ฉะนั้นการแต่งตัวสไตล์เกาหลีจะไม่ยากอีกต่อไปเพราะเราได้นำมาให้เลือกสรรกันถึงประเทศไทยแล้ว !

และตอนนี้เราเลยจะมาเยี่ยมชมร้าน KLAND (เคแลนด์) ว่าต้องมายังไง ขั้นแรกเลยเพื่อน ๆ ต้องมาสยามก่อน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนเราจะไปอธิบายในขั้นที่เพื่อน ๆ มาถึงสยามแล้วละกันเนอะ ที่นี้มาถึงแล้วจะไปไหนต่อเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดของเพื่อน ๆ วันนี้เราทีมงาน KLAND จะพาเพื่อน ๆ ไปหาคำตอบกัน!! อีกทั่งคำตอบของเรายังมีให้เลือกถึง 2 ทางใครสะดวกทางไหนก็เลือกได้ตามใจเลย

ทางเลือกที่ 1 / Transportation Choice 1
ทางเลือกที่ 2 / Transportation Choice 2

เป็นอย่างไรกันบ้างกับสองทางเลือกที่เรานำเสนอ เข้าใจขึ้นหรือเปล่าเอ่ย ❤️ แต่ถ้ายังหลงอยู่ ยังหาทางไม่ถูกก็อีกทางเลือกหนึ่งคือสามารถติดต่อร้าน KLAND เพื่อสอบถามเส้นทางได้เลย ทางเรายินดีให้คำตอบและก็ยินดีต้อนรับเพื่อน ๆ อยู่และก็แวะมาดู มาถ่ายรูปเล่นได้กับพวกเราได้นะ


KLAND (เคแลนด์) สยามสแควร์วัน ชั้น 3

📍 สยามสแควร์วัน ชั้น 3 (SIAM SQUARE ONE 3RD FLOOR)

ติดต่อได้ที่เบอร์ : 088–8747088

Facebook : KLANDTH , Boy London Thailand

Instagram : KLANDTH , boylondonth

Twitter : KLANDTH

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store