Algoritma ve Programlama Dünyası — Diğer Operatörler ve Akış Diagramları

Turhan Can Kargın
Feb 11 · 4 min read

Herkese merhabalar!! Algoritma ve programlama dünyası serisinde bir önceki bölümünde öncelikle değişkenler, sabitler ve döngüler gibi temel programlama terimlerinden bahsettik. Ayrıca, günlük hayatta yapılan çeşitlik matematiksel işlemin programlamadaki karşılığı olan matematiksel operatörleri işledik. Bu yazıdan önceki bölüm olan Algoritma ve Programlama Dünyası — Temel Terimler ve Matematiksel Operatörler yazısını daha okumadıysanız bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Peki bu bölümde hangi konulardan bahsedeceğiz gelin onlara bakalım.

Öncelikle geriye kalan karşılaştırma, mantıksal ve atama operatörlerini işleyeceğiz. Daha sonra algoritma tasarım aşamalarında sıklıkla kullanılan akış diyagramlarını göreceğiz. Hadi Başlayalım!!

Photo by Christopher Gower on Unsplash

Karşılaştırma Operatörleri:

Karşılaştırma operatörleri; sonuç olarak 1 veya 0 olarak bir bit geri döndürürler. Buna true veya false olarak düşünebiliriz.

Karşılaştırma Operatörleri

Hadi şimdi karşılaştırma operatörleri üzerinden bir algoritma tasarım örneği yapalım.

Örnek Algoritma Tasarımı

Mantıksal Operatörler

Programlamada mantıksal operatörleri, genellikle birden fazla karşılaştırmanın bulunduğu durumlarda kullanılır. Karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörler beraber kullanılarak ikiden fazla sayı arasında karşılaştırma yapabiliriz.

Mantıksal operatörler ve hakkında bilgiler
Ve kapısı doğruluk tablosu
Veya kapısı doğruluk tablosu
Değil kapısı doğruluk tablosu

Hadi şimdi de mantıksal ve karşılaştırma operatörlerini birlikte kullanarak bir algoritma tasarım örneği yapalım.

Örnek Algoritma Tasarımı

Atama Operatörü

ifade1 = ifade2 → X = 2*5

Yukarıdaki örnekte X’e 2*5 yani 10 değeri atanmıştır.

Akış Diyagramları

Akış Diyagramında Kullanılan Şekiller:

Akış diyagramlarında kullanılan şekiller

Akış Şeması Hazırlama Kuralları

  1. Başlangıç ve bitiş uçları tanımlanmalıdır.
  2. Standart semboller kullanılmalıdır.
  3. Birbirini kesen akış hatları kullanılmamalıdır.
  4. Basit kararlar alınmalıdır.
  5. Şema belli bir yönde hazırlanmalıdır.

Yazıyı bitirirken son bir algoritma tasarım örneği yapalım ama akış diyagramını da ekleyelim.

İki Sayının Toplamını Veren Algoritma ve Akış Diyagramı

Algoritma Tasarımı
Akış Diyagramı

Kodcular

Bu yayın yazılım üzerine üretilen blogların bir araya…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store