Algoritma ve Programlama Dünyası — Temel Terimler ve Matematiksel Operatörler

Turhan Can Kargın
Jan 14 · 4 min read

Herkese merhabalar!! Algoritma ve programlama dünyası serisinde bir önceki bölümünde öncelikle algoritmanın tanımını yaptık. Daha sonra tasarım aşamalarından bahsedip günlük hayattan örnekler verdik. Bu yazıdan önceki bölüm olan Algoritma ve Programlama Dünyası — Algoritma Tasarımı ve Örnekler yazısını daha okumadıysanız bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Peki bu bölümde hangi konulardan bahsedeceğiz gelin onlara bakalım.

Öncelikle değişkenler, sabitler ve döngüler gibi temel programlama terimlerinden bahsedeceğiz. Ayrıca, Günlük hayatta yapılan çeşitlik matematiksel işlemin programlamadaki karşılığı olan matematiksel operatörleri işleyeceğiz. Hadi Başlayalım!!

https://media.giphy.com/media/AXorq76Tg3Vte/giphy.gif

Temel Programlama Terimleri:

Algoritma konusuna yaptığımız giriş ile artık problem çözümleme hakkında az çok fikir sahibi olduk. Şimdi biraz sık kullanacağımız temel terimlere göz atalım. İlerleyen bölümlerde artık bu terimleri sıklıkla kullanmaya başlayacağız.

Photo by Pankaj Patel on Unsplash

Değişkenler: İlk terimimiz değişkenler. Tasarladığımız algoritmalar ve kodladığımız programlar için her çalıştırdığımızda farklı değer alabilecek ve genellikle sonraki adımlarda kullanacağımız bilgileri tutmakta kullanacağımız değişkenler tanımlarız. Kavramın isminden de anlaşılacağı üzere tanımlanan bu değişkenler programın ilerleyen kısımlarında değişebilir ve içinde tutulan değere istediğimiz zaman ulaşabiliriz.

Değişken tanımlandıktan sonra bilgileri geçici hafıza olan RAM’de depolanır. Bu sebeple gereksiz değişken tanımlaması RAM’i oldukça meşgul edecektir. Buna ek olarak program kapandıktan sonra RAM’de programdaki tüm bilgiler silinir.

Haydi şimdi bir örnek üzerinden değişken kavramını pekiştirelim. Girilen iki sayıyı toplayan bir programın algoritmasını tasarlayarak, tanımlamamız gereken değişkenleri algoritma üzerinde görelim.

Örnek:

Toplama Algoritması

Bu algoritmada X,Y ve Z sayıları değişkendir. Görüldüğü üzere 4. adımda daha önce tanımladığımız X ve Y değişkenlerinin bilgilerine ulaştık ve = operatörü ile yeni bir değişken olan Z’ye aktardık.

Sabitler: İkinci terimimiz olan sabitler kullanım yerine göre değeri değişmeyen, kanıtlanmış aksiyomlar ve bilimsel katsayılar gibi değerleri tanımlamada kullanılır.

Sabitler tıpkı değişkenler gibi tanımlanır. Fakat, eğer kullandığınız programlama dili imkan veriyorsa ileride bu sabitin değerini değiştirmemek için bir engel koyulur. Veya tanımlama aşamasında sabit adı büyük harflerle yazılarak bunun bir sabit olduğu belirtirilir.

Bir örnekle konuyu pekiştirelim. Sabitler konusu anlatılırken genelde pi sayısı örnek verilir çünkü pi sayısı değişmez değeri hep sabittir. Haydi şimdi bir çemberin çevresini hesaplayan algoritma tasarlayalım.

Örnek:

Çemberin Çevresi Örneği

Görüldüğü gibi pi sayısı programın ilerleyen kısımlarında değişmeyeceği için sabit olarak 3.14 değeri atandı. Eğer kullanılan programlama dili izin veriliyorsa pi değerinin başına konulcak bir ifade ile sabir yapılır. Aksi halde pi yerine PI yazarak bunun sabit olduğunu belli etmemiz gerekir. Bu örnekte pi tanımlandıktan sonra klavyeden r değeri alınıp daha sonra cevre hesaplanır ve ekranda gösterilir.

Sayaçlar: Bazı işlemlerin belirli sayıda yaptırılması ve üretilen değerlerin sayılması gerekebilir. Bu tür sayma işlemlerine algoritmada Sayaç adı verilir. Sayaçlar da birer değişkendir. Genel yapısı sayac = sayac+1 veya sayac = sayac-1 şeklindedir.

Örnek:

Basit bir sayaç örneği

Bu örnekte 1'den 10'a kadar sayan basit bir sayaç yapmış olduk.

Döngüler: Programlarda bazı işlemlerin belirli bir sınır ya da koşul dahilinde tekrarlanması gerekebilir. Lineer artan seri hesaplamaları ya da belirli bir tekrar içermesi gereken işlemler döngülere verilebilecek örneklerdir.

Döngüler belirlenen koşullar sağlanana kadar devam eder. Bazı durumlarda döngü sonsuz bir şekilde devam edebilir ve bu durumu dikkat etmeden yanlışlıkla yaşayabiliriz. Bu sebepten, eğer programımızda kasten kullanmıyorsak sonsuz döngüler girmekten kaçınmalıyız.

Örnek:

Döngü Örneği

Bu örnekte ise sayaç yardımıyla bir döngü kurulmnuştur. S değişkeni öncelikle 0 değerine tanımlanmıştır. S değişkeni ekranda 5 değerini verene kadar bir döngüdedir ve 6 değerini aldığında program duracaktır. Sonuç olarak ekranda 0,1,2,3,4,5 şeklinde sayılar göreceğiz.

Döngüler belirli bir koşul ile çalıştığı için genellikle içerlerinde sayaçlar bulunur. Koşul sağanana kadar belirli bir kural çerçevesinde sayaç artar veya azalır. Koşul sağlandığında ise döngüden çıkılır.

Matematiksel Operatörler:

Günlük hayatta yapılan çeşitli matematiksel işelemlerin programladaki karşılığı matematiksel operatörlerdir. Cebirsel işlemler de dahil olmak üzere operatörler değişkenler üzerinde çeşitli değişiklikler yapmamızı sağlar.

Matematiksel Operatörler

Yukarıda hazırlamış olduğum matematiksel operatörler tablosu C ve türevi diller için hazırlanmıştır ve bazı diğer dillerde farklılık gösterebilir.

Matematiksel operatörler; değişkenler ve veri tipleri üzerinde toplama, çıkarma ve diğer işlemler gibi çeşitli matematiksel işlemleri yapmamıza olanak sağlarlar.

Yazıyı bitirmeden önce bu operatörlerle ilgili ufak bir algoritma örneği yapalım.

Örnek:

Matematiksel Operatör Algoritma Tasarımı

Yukarıdaki algoritma sonucu ekranda 6, 2, 8, 2, 16, 0 göreceğiz.

Kodcular

Bu yayın yazılım üzerine üretilen blogların bir araya…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store