Angular da HTTP Cache

Hıdır Volkan Sönmez
Mar 15 · 2 min read
Photo by Sander Weeteling on Unsplash

Bir projede HTTP isteklerini azaltmak hem kullanıcıyı mutlu eder (daha hızlı ve mobil cihazlarda daha az veri tüketen bir uygulama) hem de server tarafındaki yükü azaltır. GET isteği yaptığımız ve bir defa gidip veri aldığımız HTTP noktalarından gelen verileri çok basit şekilde oluşturcağımız bir önbellekleme yöntemiyle tarayıcıda tutabiliriz.

Bunun için, her projenin olmazsa olmazı bir HTTP Interceptor’a ihtiyacımız var.

Gelen HTTP isteğini handle ettiğimiz bölümde pipe kullanıyoruz.

next.handle(newRequest).pipe()

pipe içerisine rxjs tap operatör fonksiyonu ekliyoruz.

next.handle(httpRequest).pipe(
tap(event => {})
)

tap operatörü içerisine event parametresi ile HttpEvent alıyoruz.

HttpEvent in, HttpResponseun bir örneği (instance) olması gerekiyor.

next.handle(httpRequest).pipe(
tap(event => {
if(httpRequest instanceOf HttpResponse){
//önbellek (cahce) işlemi burada yapılacak.
}
})
)

Bu noktadan sonra artık hangi isteklerin önbellekleneceğini belirlememiz gerekiyor. Bunu HTTP isteği yapan servis dosyalarımızda belirleyeceğiz. Örneğin, kullanıcı listesi getiren bir servis isteğimiz olsun. Aşağıda GET isteği yapan basit bir servis metodu bulunmaktadır.

getUsers(){
return this.http.get("usersURL")
}

Bu isteğin içerisinde Headers bölümünde önbellek (cache) işlemini yap/yapma durmunu belirleyeceğiz.

getUsers(){
return this.http.get("usersURL", {
headers: {
cachable: "true"
}
})
}

HTTP Interceptor içerisinde Headers ile gelen bu property e göre önbellekleme yapacağız. Şimdi interceptor dosyamıza geri dönelim.

Aşağıdaki kod bölümünde HTTP isteği içerisinde cachable property sini kontrol ediyoruz.

next.handle(httpRequest).pipe(
tap(event => {
if(httpRequest instanceOf HttpResponse){
if(httpRequest.headers.get("cachable"){}
}
})
)

Şimdi önbellekleme nesnemizi oluşturalım. Oldukça basit bir yapısı var:
[key: string]: HttpResponse<any>içeren bir nesnedir. Bunun için interceptor class ı içerisinde cache adında ya da dilediğiniz isimde bir property oluşturuyoruz.

private cache: {
[key: string]: HttpResponse<any>
} = {};

HTTP isteğini handle ettiğimiz bölüme geri dönelim.

next.handle(httpRequest).pipe(
tap(event => {
if(httpRequest instanceOf HttpResponse){
if(httpRequest.headers.get("cachable")
this.cache[httpRequest.urlWithParams] = event.clone()
}
}
})
)

Şayet istek önbelleklenecek ise cache nesnesi içerisine key olarak HTTP isteğinin URL bölümünü parametresi ile birlikte veriyoruz.

Oluştuduğumuz key bölümüne değer olarak tap operatörümüze gelen event parametresini (HttpResponse) kopyalarak veriyoruz. Böylece suncudan gelen cevabı artık tarayıcıda tutabiliriz.

Şimdi de aynı HTTP noktasına gelen isteği önbellekten alalım.

HTTP isteğini handle etmeden önce, yani intercept metodumuzun içerisinde:

if(httpRequest.headers.get("cachable")){
const isCached = this.cache[httpRequest.urlWithParams];
if(isCached){
return of(isCached.clone())
}
}

Gelen isteğin Headers bölümünde cachable property si var mı diye bakıyoruz. Sonuç true ise önbellek nesnemizin (this.cache) içerisinde gelen istek var mı diye bakıyoruz ve sonuç true ise rxjs of operatör fonksiyonu ile daha önce yapılmış isteğin kopyasını return ediyoruz.

Kodun tamamı aşağıdadır.

export class GlobalHttpInterceptor implements HttpInterceptor{
private cache: {
[key: string]: string
} = {};
intercept(httpRequest: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): Observable<HttpEvent<unknown>>{ if(httpRequest.headers.get("cachable")){
const isCached = this.cache[httpRequest.urlWithParams];
if(isCached){
return of(isCached.clone())
}
}
next.handle(httpRequest).pipe(
tap(event => {
if(httpRequest instanceOf HttpResponse){
if(httpRequest.headers.get("cachable")
this.cache[httpRequest.urlWithParams] = event.clone()
}
}
})
)
}
}

Kodcular

Bu yayın yazılım üzerine üretilen blogların bir araya…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store