Code Smell Of “Exception Handling”

Nesrin Asan
Mar 17 · 2 min read
Photo by mostafa meraji on Unsplash

Biz developerların en sevdiği şey sanırım doğru loglamadır. Bir hata bildirisi geldiği zaman temiz bir loglama yapılmışsa fixlemek sadece 10 dakikamızı bile alabilir.

Hata sarmallama için kullandığımız try catch bloklarının kullanımı çok büyük önem taşımaktadır. Ben bu sarmallamada en çok yaptığımız bir yanlıştan bahsetmek istiyorum.

public void islem() throws Exception{
int toplam = 0; try {
toplam = 5+4;
}catch (Exception e){
throw new Exception("hata mesajı", e);
}
}

yukarıdaki kod bloğunda islem() adında bir methodumu var. bu islem() methodunda herhangi bir hata ile karşılaşırsak catch bloğunda hatayı yakalayıp sarmallamak istiyoruz. method imzasını yanında throw Exception vererek diyoruz ki; islem() methodunun çağrıldığı yerde sarmallamayı zorunlu tut. Bu kodda yakaladığımız istisnayı loga basmak ya da herhangi başka bir işlem yaptırmak dışında kodun akışını kesip özel olarak kendi istisnamızı fırlatmak istiyoruz. Böyle bir durumda standart Exception fırlatmak yerine bu kod bloğundan hata aldığımı belirten özel bir exception fırlatmam daha doğru olacaktır. Sistemin fırlattığı istisna ile benim özel olarak fırlattığım istisnanın ayrı olması daha doğru bir yaklaşımdır. Uzun bir method içerisinde bu durumu daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Sonuç olarak kodun yeni hali aşağıdaki şekilde olmalıdır.

public void islem() throws GenericException{
try {
int toplam = 5+4;
}catch (Exception e){
throw new GenericException("işlem methodu bir hata ile karşılaştı.", e);
}
}

Kodu bu şekilde yazdığımız zaman code smell’in önüne geçmiş oluyoruz. Eğer Sonar gibi sistemlere entegre çalışıyorsanız zaten size bu uyarıyı verecektir. Sonar çıktısında der ki:

Using such generic exceptions as Error, RuntimeException, Throwable, and Exception prevents calling methods from handling true, system-generated exceptions differently than application-generated errors.
Noncompliant Code Example
public void foo(String bar) throws Throwable { // Noncompliant throw new RuntimeException(“My Message”); // Noncompliant }

public void foo(String bar) throws Exception { // Noncompliant throw new RuntimeException(“My Message”); // Noncompliant }

Aynı zamanda farkettiyseniz throw new GenericException(“işlem methodu bir hata ile karşılaştı.”, e); içerisinde kendime ait özel mesajımı da yazdım. Bu hata aldığınız kodun loglarınızı taratırken çok daha kolaylık sağlayacaktır.

Kodcular

Bu yayın yazılım üzerine üretilen blogların bir araya…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store