Ember.js Nedir? Avantajları Nedir ve Kurulumu

Beste
Beste
Mar 2 · 2 min read
ember.js

Ember.js Google tarafından JavaScript kullanılarak geliştirilen ve MVC mimarisinde oluşturulmuş açık kaynaklı bir frameworktür. 2011 yılından bu zamana kadar geliştirilmektedir ve bir çok büyük firmalar tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca Ember.js herkese açık bir API’ ye sahiptir.

Single Page Applications (SPAs) yani tek sayfa projeler geliştirmek istiyorsanız kullanabileceğiniz bir frameworktür. Bu özelliği ile Ember gibi js kütüphaneleri kullandığınız zaman sayfaları yinelemeye ihtiyaç uymadan istediğiniz gibi single page uygulamalar yapabilirsiniz.

Bu yazımda sizlere Ember nedir, avantajları nedir, eksik yönleri nedir onlardan bahsedeceğim ve kurulumunu göstereceğim.

Adım adım Emberde bahsedelim;

 • Client Side MVC yapısıyla çalışan bir frameworktür.
 • Single Page Application (SAP)
 • Sabit performansa sahiptir
 • Kendini yapılandırma yeteneğine sahiptir
 • Çalışması ve yüklenmesi açısından hazlıdır
 • Otomatik görünüm filtreleme özelliği vardır
 • Npm paket yöneticisinin içerisinde güncel, resmi girişi vardır
 • Rest sunucu senkronizasyonuna izin veren popüler eklentiye sahiptir
 • Dynamic SPAs için idealdir

EMBER KULLANMANIN BİZLERE AVANTAJLARI

 • URL desteği
 • Yuvalanmış Kullanıcı Arabirimleri
 • DOM’yi en aza indirir.
 • Güçlü veri katmanı, Java ile iyi bir şekilde bütünleşir.
 • Değerleri değiştirmek için gözlemcileri kullanır, bu da yalnızca değiştirilen değerleri oluşturmaya neden olur.
 • Daha hızlı önyükleme süreleri ve doğal kararlılık
 • Yapılandırma üzerinden sözleşme
 • Ayrıntılı yapılandırma sağlamak yerine, Ember.js, adlandırma kurallarına uymayı ve otomatik olarak sonuç kodunu oluşturmayı tercih eder, yapılandırmaları yalnızca sözleşmeye uyulmayan durumlar için işaretler.

EMBER KULLANMANIN BİZLERE GÖRE EKSİK GELEBİLECEĞİ YÖNLERİ

 • Denetleyici üzerinde bileşenlerin yeniden kullanılmasından yoksundur
 • Steep öğrenme eğrisi
 • Geleneksel kullanımların dışına çıkarken elverişsiz
 • En çok tartışılan ve en ağır frameworktür
 • Test hikayesi belirsiz-eksiktir
 • Nesne modeli uygulaması hata ayıklama sırasında Ember’in genel boyutunu ve arama yığınını engeller

EMBER.JS KURULUMU

Ember.js ile proje geliştirebilmek için ilk olarak bilgisayarınızda Node.js teknolojisinin kurulu olması gerekmektedir çünkü komut satırı üzerinden kurulumu yapacağımız sırada node.js’e ait npm komutunu kullanacağız.

Node.js kurulumundan sonra bilgisayarımızda halen kurulu değilse Git kurulumunu ve Path ayarlarını yapmanız gerekiyor.

Gerekli kurulumları yaptıktan sonra komut satırı açalım ve kurulumu için şu komutu koşturalım:

npm install -g ember-cli@2.9

Daha sonra ilgili dosya konumuna gelerek

Komutunu çalıştırdıktan sonra projemizi oluşturmuş oluyoruz. Komut satırımızdan oluşan projenin içerisine girip

ember new BenimProjem

ember server

Komutunu çalıştırdıktan sonra oluşan sayfamızı localhost ile açabiliriz.

NERELERDE KULLANILMAKTA?

 • Apple Music
 • Yahoo!
 • LinkedIn
 • TinderBox
 • Netflix
 • Groupon

Kodcular

Bu yayın yazılım üzerine üretilen blogların bir araya…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store