Google Colab ile Train Aşamaları

meyraaslihan
Dec 9, 2020 · 3 min read
Image for post
Image for post
Eğitim işlemi sonrası anlık kamera görüntüsü ile Person yerine kişi tespiti yaptığı (Meyra\Mümin) ekran görüntüleri

Model Eğitimini Başlatalım:

Eğitim işlemini başlatmak için aşağıdaki komutları kullanalım.

Image for post
Image for post
Model eğitimini başlatma komutu

Google Colab Nedir?

Colab ile train işleminin yapılmasından önce colabın ne olduğunu ve neden kullanıldığından kısaca bahsetmek istiyorum. Colab, Google tarafından geliştiricilerine sunduğu ücretsiz bulut servisi olarak adlandırılır. Proje de Colab kullanmamın asıl sebebi ise ücretsiz bir şekilde GPU üzerinde derin öğrenme uygulamalarını geliştirme imkanı sunmasıdır. Colab kullanılarak Python programlama dilinde çeşitli uygulama geliştirilebilir. OpenCV, Keras, PyTorch, TensorFlow gibi kütüphaneler kullanılarak derin öğrenme yani deep learning üzerine bir çok farklı uygulama gerçekleştirilebilir. Projem de kullandığım Colab’ı diğer ücretsiz bulut servislerinden ayıran önemli özelliklerden bir tanesi de Colab’ın ücretsiz GPU ile daha hızlı ve kısa sürede train işlemi yapılabilmesidir.

Google Colab ile Train İşlemi

Aşağıda da gördüğünüz üzere sürücü kitaplığını içe aktardık ve Google Drive’da VM yerel sürücüsü olarak bağlandık. Sonuç olarak da Drive dosyalarına erişilebilir bir hale geldik.

“/content/gdrive/My Drive/” yolunu kullanarak bu erişimi sağlayabilirsiniz.

Image for post
Image for post
Colab ile Google Drive bağlantısını sağlama

Sembolik bağlantısı kullanılması gerekiyordu. Bunun sebebi Colab üzerinde oluşturulan Google Drive bağlantısı “My Drive” isimli klasör altında oluştuğu içindir. İlerleyen işlemler sırasında klasör ismindeki boşluk karakteri kullanmak isterseniz aşağıda belirttiğim kodlar ile kullanabilirsiniz.

Image for post
Image for post
Colab üzerinde dizin linkleme

Aşağıda belirttiğim kod mevcut CUDA sürümünü kontrol ettikten sonra yorumlanmalıdır. CUDA, Nvidia CUDA’nın önceden kurulmuş olduğu ve hangi sürümün olduğu kontrol edilmelidir. Sonrasında bir süre bekletilmelidir.

Image for post
Image for post
Colab üzerinde CUDA kurulum kontrolü

Aşağıdaki kod ile CuDNN dosyalarını Drive klasöründen doğrudan VM CUDA klasörlerine çıkartalım.

Image for post
Image for post
Dosyaları dizine çıkartma

Aşağıdaki kod ile kurulan sürümü kontrol edelim.

Image for post
Image for post
Sürüm kontrolü

Aşağıdaki kod ile daha önce derlenen darknet derlenmiş dosyasını çalıştırılabilir bir hale getirelim.

Image for post
Image for post
Çalıştırılabilir hale getirildi

Aşağıdaki kod ile Colab üzerinde Tiny-Yolov3 için Train işlemi gerçekleştirelim.

Image for post
Image for post
Colab üzerinde Train işlemi başlatıldı

Train işlemini başlattığımız da Colab üzerinde aşağıda yer aldığı şekilde gözükür.

Image for post
Image for post
Colab ile Train

Train İşlemi Ne zaman Durdurulmalı ?

Image for post
Image for post
Train İşleminin Durdurulması

Train işleminin durdurulması için işlemin sonuna kadar bitmesini beklemeniz gerekmez genellikle her bir sınıf yani etiketlerde yer alan nesne için 2000 iterasyon yeterlidir ancak toplamda 4000 iterasyondan az olmamalıdır. Eğitim işlemi sırasında eğitimi durdurmanız gerektiğinde, çeşitli hata göstergeleri (avg değeri) yer almaktadır ve bu değer artık azalmıyorsa durdurulabilir.

0.XXXXXXX avg örneğindeki gibi X değerleri devirli şekilde tekrar ediyorsa veya artık avg değeri değişmiyor ise train işlemi durdurulabilir. Darknet ile yaptığımız train işleminde CFG dosyasında yapılan yapılandırmalardan sonra (sınıf sayısı x 2000) iterasyon sonrasında otomatik duracaktır.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store