Kodcular
Published in

Kodcular

Interface Ne İşe Yarar?

Ayna kapıların hikayesi

Photo by Killian Cartignies on Unsplash

Amaç Ne?

“Ayna kapılar, tek bir deseni gösterir. Ancak farklı diyarlara çıkar. Aynı dünyadaki, farklı diyarlara…”

Sonuç

Bir kapının görünüşünü yansıtırsın ama her kapı başka bir diyara çıkar. Bir dünya (Interface), bin diyar (Interface’i özümseyenler)…

--

--

“Kodcular, Türkiye’nin En Büyük Medium Yazılım Topluluğudur.” Bu yayın yazılım üzerine üretilen blogların bir araya geldiği bir Türkçe yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store